ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

สภาและองค์การนักศึกษา มทร.พระนคร ร่วมใจจัดทำพวงมาลาถวายราชสักการะ “พระปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2562ในนามมหาวิทยาลัย

สภาและองค์การนักศึกษา มทร.พระนคร ร่วมใจจัดทำพวงมาลาถวายราชสักการะ “พระปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2562 ในนามมหาวิทยาลัย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้แทนมหาวิทยาลัยวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระราชวังดุสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้นำนักศึกษา และนักศึกษาทั้ง 9 คณะ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ อย่างพร้อมเพรียงด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่พสกนิกรชาวไทย และงานด้านการศึกษาอย่างหาที่สุดมิได้ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ สภาและองค์การนักศึกษา มทร.พระนคร และนักศึกษาตัวแทนจาก 9 คณะ ได้ร่วมกันจัดทำพวงมาลาดอกไม้ประดิษฐ์ ซึ่งมีความวิจิตร ประณีต บรรจง น้อมถวายราชสักการะเพื่อใช้กิจการของมหาวิทยาลัย เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นสิ่งแทนการรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันหาที่สุดมิได้ต่อประเทศไทย

สำหรับ พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สำคัญ คือ การปฏิรูปการศึกษาไทย สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาทุกด้าน วางรากฐานการศึกษาแผนใหม่ที่เป็นระบบ จัดตั้งโรงเรียนขึ้นในพระบรมมหาราชวังแล้วขยายผลสู่ราษฎรทุกระดับชั้น ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ทรงชี้ให้เป็นความจำเป็นที่ประชาชนจะต้องได้รับการศึกษาเพราะ…”การศึกษานั้น กำหนดให้คนฉลาด รู้จักคิด รู้ปฏิบัติ อันจะส่งผลถึงความเจริญของบ้านเมืองในอนาคต”…

เครดิตภาพ : กองสื่อสารองค์การ กองศิลปวัฒนธรรม และกลุ่มผู้นำนักศึกษา

ที่มา : สภาและองค์การนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร