มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระบบรับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านศิลปะการแสดงหรือดนตรี
โดยวิธีสอบตรงประเภทนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะการแสดงหรือดนตรี (โควตา)
 

สมัครผ่านระบบมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น

*** ต้องใช้เลขประจำตัวสอบ ***