มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระบบรับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านศิลปะการแสดงหรือดนตรี
โดยวิธีสอบตรงประเภทนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะการแสดงหรือดนตรี (โควตา)
 
 
 
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกลบุคคลที่มีความสามารถทางศิลปะการแสดงหรือดนตรีดีเด่น
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โดยวิธีสอบตรง ประเภทความสามารถทางด้านศิลปะการแสดงหรือดนตรีดีเด่น (โควตา)
ระดับปริญญาตรี (4-5 ปี) ภาคปกติ ประจำปีการศักษา 2562 (TCAS 5)