มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระบบรับสมัครขอรับคัดเลือกเป็นนักกีฬา
เพื่อเข้าเป็นนักศึกษา โดยวิธีสอบตรง ประเภทความสามารถทางกีฬาดีเด่น
 

สมัครผ่านระบบมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น

*** ต้องใช้เลขประจำตัวสอบ ***
 
 
 
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โดยวิธีสอบตรง ประเภทนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (โควตา)
และประเภททุนนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐