มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระบบรับสมัครขอรับคัดเลือกเป็นนักกีฬา
เพื่อเข้าเป็นนักศึกษา โดยวิธีสอบตรง ประเภทความสามารถทางกีฬาดีเด่น
   
 
 
 
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยวิธีสอบตรง ประเภทนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (โควตา) และประเภททุนนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562