มทร.พระนคร” ประสานความพร้อมด้านสนามกีฬา “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ศูนย์รังสิต

Meets=010

“ผศ.อภิชัย มุสิกทอง” ผู้ช่วยอธิการบดี นำทีมคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย (บางส่วน) เข้าประชุมประสานการเตรียมความพร้อมในส่วนของสนามจัดการแข่งขันและรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ ความพร้อมของสนามแข่งขัน, โครงสร้างสื่อประชาสัมพันธ์, ระบบ wifi และ internet, พื้นที่สแตนเชียร์ และพื้นที่ร้านอาหาร เป็นต้น เพื่อทำการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย “พระนครเกมส์ ” ครั้งที่ ๓๑ ระหว่างวันที่ ๗-๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมี ” นายยรรยง อัครจินดานนท์” ผู้อำนวยการศูนย์บริการการกีฬา พร้อมทีมบริหารฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งชี้แจงและตอบข้อซักถามในรายละเอียดส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ประชุม เป็นอย่างดี ในการนี้ ผศ.อภิชัย มุสิกทอง ผู้ช่วยอธิการบดี มอบของที่ระลึก มทร.พระนคร ให้กับ ผอ.ศูนย์บริการการกีฬา กับทีมบริหารฯ และรวมถ่ายภาพหมู่ เพื่อประชาสัมพันธ์ ต่อไป ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้นำคณะกรรมการฯ เข้าชมพื้นที่ “THAMMASAT STADIUM” เพื่อจะประมาณการจัดการแสตนเชียร์ ทั้งด้านผัง รูปแบบ และความเหมาะสม เพื่อแจ้งที่ประชุมฯ ทราบในวันศุกร์นี้ ประชุมเมื่อ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

 ทีมข่าว กองพัฒนานักศึกษา

Posted in กองพัฒนานักศึกษา

ภาพบรรยากาศงานกีฬาเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง “กีฬามหาวิทยาลัยกับทิศทาง ในอนาคต”

02

งานกีฬาเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง “กีฬามหาวิทยาลัยกับทิศทาง ในอนาคต”

นำทีมโดยนายนเรศ ภูคะฮาต หัวหน้างานกีฬา และนายฉลอง อภิวงค์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “กีฬามหาวิทยาลัยกับทิศทาง ในอนาคต” โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาแนวทางจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานรองรับการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในด้านการกีฬา ซึ่งมีหัวข้อกิจกรรมอภิปรายและบรรยายภายในงานประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

กีฬามหาวิทยาลัย : จากวันนั้น ถึงวันนี้, การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ปฏิทินการศึกษากับผลกระทบในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย, แผนปฏิบัติงานกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๔๒, พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ : ผลกระทบกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย, นักศึกษาต่างชาติกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย : มุมมองของสื่อ, การเตรียมการและความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๔๒, การนำผลการประชุมวิชาการ FISU FORUM และระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ : ปัญหา อุปสรรค และแนวปฏิบัติในการแข่งขัน เป็นต้น

โดยมีสถาบันอุดมศึกษาหลายสถาบันเข้าร่วม ในการประชุมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงแรมทรายสวรรค์ บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

ภาพบรรยากาศ

 

Posted in กองพัฒนานักศึกษา

สัญลักษณ์การแข่งขันกีฬา “พระนครเกมส์”ครั้งที่ 31

S__1171650.jpg

มค6มค1มค2

   S__1171650

Posted in Uncategorized

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางกีฬา เพื่อรับทุนนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบสอง)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางกีฬา เพื่อรับทุนนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบสอง)

A4-รายชื่อ

หรือสามารถเข้าดูได้ที่นี่ >> รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางกีฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบสอง)

ปฏิทินการรับสมัครนักกีฬาที่มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น(ภาคปฏิบัติเฉพาะกีฬา) ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบสอง)

01_Page_1

Posted in Uncategorized

ประกาศรับสมัครนักกีฬาทุน ชาย-หญิง ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2

24042557

เปิดรับสมัครนักกีฬาทุน ชาย – หญิง ในโครงการทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาประเภททีมและบุคคล ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2 ซึ่งมีกำหนดการคัดเลือกมีการเปลี่ยนแปลง จึงจะแจ้งให้ทราบภายในวันที่ 28 เมษายน 2557  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สถานที่ขึ้นอยู่กับผู้รับผิดชอบจะกำหนด

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ตึกสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตเทเวศร์

หรือโทร. 02-282-9009-15 , 02-665-3777 ต่อ 6051

สามารถเข้าดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่ : รายละเอียดการสมัครนักกีฬาทุน

สามารถเข้าดูปฏิทินการรับสมัครได้ที่นี่ : **กำหนดการปฏิทินมีการเปลี่ยนแปลง 

ปฏิทินการรับสมัคร-03

**หมายเหตุ:   ผู้ที่ยื่นใบสมัครขอเข้าคัดเลือกทดสอบความสามารถทางกีฬาแล้ว อย่าลืมไปสมัครที่คณะที่ตนเองเลือกไว้ด้วย และนำหลักฐานการชำระเงินกับทางคณะมายื่นที่เจ้าหน้าที่อีกครั้ง ที่งานกีฬา กองพัฒนานักนึกษา 

รายละเอียดการเปิดรับสมัคร (รอบสอง) http://admis.rmutp.ac.th/file57/Ex_57_r2/ex57_news.pdf

Tagged with:
Posted in กองพัฒนานักศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อให้ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และเตรียมแผนการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในแต่ละชนิดทั้งภายในและภายนอก และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างสูงสุด

สามารถเข้าดูรายชื่อคณะอนุกรรมการทั้งหมดได้ที่นี่ : คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

สามารถเข้าดูรายชื่อคณะกรรมการทั้งหมดได้ที่นี่ : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

 

Posted in กองพัฒนานักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถทางกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถทางกีฬา

เพื่อเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถทางกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557-1 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถทางกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557-2

สามารถเข้าดูได้ที่นี่ :รายชื่อนักกีฬาความสามารถทางกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกีฬา กองพัฒนานักศึกษา โทร. 02-282-9009-15 ต่อ 6051

Tagged with:
Posted in Uncategorized

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางกีฬา เพื่อรับทุนนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557

และจะคัดเลือกในวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางกีฬา

สามารถเข้าดูปฏิทินการรับสมัครได้ที่นี่:

ปฏิทินการรับสมัครนักกีฬาฯ ประจำปี 2557

ปฏิทินการรับสมัครนักกีฬาฯ ประจำปี 2557

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกีฬา กองพัฒนานักศึกษา โทร. 02-282-9009-15 ต่อ 6051

Posted in Uncategorized

ภาพบรรยากาศงานกีฬาบุคลากร ประจำปี 2557

การแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2557 ณ ศูนย์เทเวศร์ โดยมีบุคลากรทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งด้วย ทั้งนี้การแข่งขันกีฬาจะเป็นกีฬาพื้นบ้าน เช่น ชักเย่อ ปิดตาตีหม้อ โยนลูกโป่ง และแต่งตัว เป็นต้น ในงานนี้มีการแจกของรางวัลอีกด้วย สร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรอย่างมาก

IMG_9429IMG_9430IMG_9442IMG_9445IMG_9457IMG_9475IMG_9486IMG_9495IMG_9504IMG_9509IMG_9512IMG_9525IMG_9533IMG_9550IMG_9553IMG_9555IMG_9561IMG_9565IMG_9581IMG_9592IMG_9617IMG_9664

Posted in Uncategorized

ข่าวประชาสัมพันธ์ “งานกีฬา”

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 อีสานเกมส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2557

ระบบลงทะเบียนรายชื่อนักกีฬา     เปิดให้บันทึกข้อมูลแล้ว!

ตารางแผนปฏิบัติงานกีฬาราชมงคล

ตารางแผนปฏิบัติงานกีฬาราชมงคล ครั้งที่ 30 อีสานเกมส์

กำหนดส่งเอกสารหลักฐานที่ผู้ควบคุมทีมต้องรวบรวม

กำหนดส่งเอกสารหลักฐาน

เอกสารการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

– เอกสารหมายเลข 2 ใบรายชื่อนักกีฬารวม

– เอกสารหมายเลข 3 รูปถ่ายและรายชื่อผู้จัดการทีม

– เอกสารหมายเลข 4 รูปถ่ายและรายชื่อนักกีฬา

– เอกสารหมายเลข 5 ใบสมัครนักกีฬา

Posted in Uncategorized