คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อให้ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และเตรียมแผนการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในแต่ละชนิดทั้งภายในและภายนอก และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างสูงสุด

สามารถเข้าดูรายชื่อคณะอนุกรรมการทั้งหมดได้ที่นี่ : คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

สามารถเข้าดูรายชื่อคณะกรรมการทั้งหมดได้ที่นี่ : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

 

Posted in กองพัฒนานักศึกษา