ภาพบรรยากาศงานกีฬาเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง “กีฬามหาวิทยาลัยกับทิศทาง ในอนาคต”

งานกีฬาเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง “กีฬามหาวิทยาลัยกับทิศทาง ในอนาคต”

นำทีมโดยนายนเรศ ภูคะฮาต หัวหน้างานกีฬา และนายฉลอง อภิวงค์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “กีฬามหาวิทยาลัยกับทิศทาง ในอนาคต” โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาแนวทางจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานรองรับการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในด้านการกีฬา ซึ่งมีหัวข้อกิจกรรมอภิปรายและบรรยายภายในงานประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

กีฬามหาวิทยาลัย : จากวันนั้น ถึงวันนี้, การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ปฏิทินการศึกษากับผลกระทบในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย, แผนปฏิบัติงานกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๔๒, พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ : ผลกระทบกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย, นักศึกษาต่างชาติกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย : มุมมองของสื่อ, การเตรียมการและความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๔๒, การนำผลการประชุมวิชาการ FISU FORUM และระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ : ปัญหา อุปสรรค และแนวปฏิบัติในการแข่งขัน เป็นต้น

โดยมีสถาบันอุดมศึกษาหลายสถาบันเข้าร่วม ในการประชุมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงแรมทรายสวรรค์ บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

ภาพบรรยากาศ

 

Posted in กองพัฒนานักศึกษา