มทร.พระนคร” ประสานความพร้อมด้านสนามกีฬา “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ศูนย์รังสิต

“ผศ.อภิชัย มุสิกทอง” ผู้ช่วยอธิการบดี นำทีมคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย (บางส่วน) เข้าประชุมประสานการเตรียมความพร้อมในส่วนของสนามจัดการแข่งขันและรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ ความพร้อมของสนามแข่งขัน, โครงสร้างสื่อประชาสัมพันธ์, ระบบ wifi และ internet, พื้นที่สแตนเชียร์ และพื้นที่ร้านอาหาร เป็นต้น เพื่อทำการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย “พระนครเกมส์ ” ครั้งที่ ๓๑ ระหว่างวันที่ ๗-๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมี ” นายยรรยง อัครจินดานนท์” ผู้อำนวยการศูนย์บริการการกีฬา พร้อมทีมบริหารฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งชี้แจงและตอบข้อซักถามในรายละเอียดส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ประชุม เป็นอย่างดี ในการนี้ ผศ.อภิชัย มุสิกทอง ผู้ช่วยอธิการบดี มอบของที่ระลึก มทร.พระนคร ให้กับ ผอ.ศูนย์บริการการกีฬา กับทีมบริหารฯ และรวมถ่ายภาพหมู่ เพื่อประชาสัมพันธ์ ต่อไป ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้นำคณะกรรมการฯ เข้าชมพื้นที่ “THAMMASAT STADIUM” เพื่อจะประมาณการจัดการแสตนเชียร์ ทั้งด้านผัง รูปแบบ และความเหมาะสม เพื่อแจ้งที่ประชุมฯ ทราบในวันศุกร์นี้ ประชุมเมื่อ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

 ทีมข่าว กองพัฒนานักศึกษา

Posted in กองพัฒนานักศึกษา