Blog Archives

มทร.พระนคร” ประสานความพร้อมด้านสนามกีฬา “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ศูนย์รังสิต

Meets=010

“ผศ.อภิชัย มุสิกทอง” ผู้ช่วยอธิการบดี นำทีมคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย (บางส่วน) เข้าประชุมประสานการเตรียมความพร้อมในส่วนของสนามจัดการแข่งขันและรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ ความพร้อมของสนามแข่งขัน, โครงสร้างสื่อประชาสัมพันธ์, ระบบ wifi และ internet, พื้นที่สแตนเชียร์ และพื้นที่ร้านอาหาร เป็นต้น เพื่อทำการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย “พระนครเกมส์ ” ครั้งที่ ๓๑ ระหว่างวันที่ ๗-๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมี ” นายยรรยง อัครจินดานนท์” ผู้อำนวยการศูนย์บริการการกีฬา พร้อมทีมบริหารฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งชี้แจงและตอบข้อซักถามในรายละเอียดส่วนต่าง ๆ

Posted in กองพัฒนานักศึกษา

ภาพบรรยากาศงานกีฬาเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง “กีฬามหาวิทยาลัยกับทิศทาง ในอนาคต”

02

งานกีฬาเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง “กีฬามหาวิทยาลัยกับทิศทาง ในอนาคต” นำทีมโดยนายนเรศ ภูคะฮาต หัวหน้างานกีฬา และนายฉลอง อภิวงค์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “กีฬามหาวิทยาลัยกับทิศทาง ในอนาคต” โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาแนวทางจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานรองรับการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในด้านการกีฬา ซึ่งมีหัวข้อกิจกรรมอภิปรายและบรรยายภายในงานประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ กีฬามหาวิทยาลัย : จากวันนั้น ถึงวันนี้, การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ปฏิทินการศึกษากับผลกระทบในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย, แผนปฏิบัติงานกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๔๒, พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ : ผลกระทบกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย, นักศึกษาต่างชาติกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย : มุมมองของสื่อ, การเตรียมการและความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ

Posted in กองพัฒนานักศึกษา

สัญลักษณ์การแข่งขันกีฬา “พระนครเกมส์”ครั้งที่ 31

S__1171650.jpg

   

Posted in Uncategorized

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางกีฬา เพื่อรับทุนนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบสอง)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางกีฬา เพื่อรับทุนนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบสอง) หรือสามารถเข้าดูได้ที่นี่ >> รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางกีฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบสอง) ปฏิทินการรับสมัครนักกีฬาที่มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น(ภาคปฏิบัติเฉพาะกีฬา) ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบสอง)

Posted in Uncategorized

ประกาศรับสมัครนักกีฬาทุน ชาย-หญิง ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2

เปิดรับสมัครนักกีฬาทุน ชาย – หญิง ในโครงการทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาประเภททีมและบุคคล ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2 ซึ่งมีกำหนดการคัดเลือกมีการเปลี่ยนแปลง จึงจะแจ้งให้ทราบภายในวันที่ 28 เมษายน 2557  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สถานที่ขึ้นอยู่กับผู้รับผิดชอบจะกำหนด ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ตึกสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตเทเวศร์ หรือโทร. 02-282-9009-15 , 02-665-3777 ต่อ 6051 สามารถเข้าดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่ : รายละเอียดการสมัครนักกีฬาทุน สามารถเข้าดูปฏิทินการรับสมัครได้ที่นี่ : **กำหนดการปฏิทินมีการเปลี่ยนแปลง  **หมายเหตุ:   ผู้ที่ยื่นใบสมัครขอเข้าคัดเลือกทดสอบความสามารถทางกีฬาแล้ว อย่าลืมไปสมัครที่คณะที่ตนเองเลือกไว้ด้วย และนำหลักฐานการชำระเงินกับทางคณะมายื่นที่เจ้าหน้าที่อีกครั้ง

Tagged with:
Posted in กองพัฒนานักศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อให้ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และเตรียมแผนการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในแต่ละชนิดทั้งภายในและภายนอก และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างสูงสุด สามารถเข้าดูรายชื่อคณะอนุกรรมการทั้งหมดได้ที่นี่ : คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ สามารถเข้าดูรายชื่อคณะกรรมการทั้งหมดได้ที่นี่ : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ  

Posted in กองพัฒนานักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถทางกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถทางกีฬา เพื่อเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2557 สามารถเข้าดูได้ที่นี่ :รายชื่อนักกีฬาความสามารถทางกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกีฬา กองพัฒนานักศึกษา โทร. 02-282-9009-15 ต่อ 6051

Tagged with:
Posted in Uncategorized

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางกีฬา เพื่อรับทุนนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557 และจะคัดเลือกในวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางกีฬา สามารถเข้าดูปฏิทินการรับสมัครได้ที่นี่: ปฏิทินการรับสมัครนักกีฬาฯ ประจำปี 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกีฬา กองพัฒนานักศึกษา โทร. 02-282-9009-15 ต่อ 6051

Posted in Uncategorized

ภาพบรรยากาศงานกีฬาบุคลากร ประจำปี 2557

การแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2557 ณ ศูนย์เทเวศร์ โดยมีบุคลากรทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งด้วย ทั้งนี้การแข่งขันกีฬาจะเป็นกีฬาพื้นบ้าน เช่น ชักเย่อ ปิดตาตีหม้อ โยนลูกโป่ง และแต่งตัว เป็นต้น ในงานนี้มีการแจกของรางวัลอีกด้วย สร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรอย่างมาก

Posted in Uncategorized

ข่าวประชาสัมพันธ์ “งานกีฬา”

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 อีสานเกมส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2557 กำหนดการแข่งขัน “อีสานเกมส์” ครั้งที่ 30 แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน | ใบส่งรายชื่อนักกีฬา(บุคคล) ระบบลงทะเบียนรายชื่อนักกีฬา     เปิดให้บันทึกข้อมูลแล้ว! ตารางแผนปฏิบัติงานกีฬาราชมงคล กำหนดส่งเอกสารหลักฐานที่ผู้ควบคุมทีมต้องรวบรวม เอกสารการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน – เอกสารหมายเลข 2 ใบรายชื่อนักกีฬารวม – เอกสารหมายเลข 3 รูปถ่ายและรายชื่อผู้จัดการทีม – เอกสารหมายเลข 4 รูปถ่ายและรายชื่อนักกีฬา – เอกสารหมายเลข 5 ใบสมัครนักกีฬา

Posted in Uncategorized