รศ.ดวงสุดา เตโชติรส
อธิการบดี
Assoc.Prof.Duangsuda Taechotirote
President
ผศ.วลัย หุตะโกวิท
รองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน
Asst.Prof.Walai Hutakovit
Vice-President for Finance and Assets
ผศ.ฉัตรชัย เธียรหิรัญ
รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนากายภาพ
Asst.Prof.Chatchai Dhienhirun
Vice-President for Information Communication Technology and Infrastructure Development
นายอดิศักดิ์ โตเลิศมงคล
รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่า และชุมชนสัมพันธ์
Mr.Adisak Tolertmongkol
Vice-President for Student Affairs, Alumni and Community Relations
ผศ.ดร.นุชลี อุปภัย
รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ
Asst.Prof.Dr.Nuchalee Upaphai
Vice-President for Research and Academic Services
นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง
รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
Mr.Chavalert Kwanmuang
Vice-President for Administation and University Council Affairs
ผศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
Asst.Prof.Supatra Kosaiyakanont
Vice-President for Academic and International Affairs
ผศ.บุษรา สร้อยระย้า
รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
Asst.Prof.Bussara Soiraya
Vice-President for Planning and Quality Development
ผศ.ศรีศักดิ์ น้อยไร่ภูมิ
ผู้ช่วยอธิการบดี
Asst.Prof.Srisak Noyraiphoom
Assistant to the President
ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
ผู้ช่วยอธิการบดี
Asst.Prof.Fuangfah Mekkriengkrai
Assistant to the President
ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช
ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการกองกลาง
Asst.Prof.Yutthapoom Suwannavej
Assistant to the President and Director of General Affairs Division
ผศ.วัลลภ ภูผา
ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
Asst.Prof.Vallop Phupha
Assistant to the President and Dean of the Faculty of Engineering
ผศ.ดร.อมรา อมรแก้ว
ผู้ช่วยอธิการบดี
Asst.Prof.Dr.Amara Amornkaew
Assistant to the President
ผศ.ธานี คงเพ็ชร์
ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
Asst.Prof.Thanee Kongpetch
Assistant to the President and Student Development Division

การให้บริการนักศึกษาทั่วไป
 เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย
 ระบบทะเบียนออนไลน์
 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
 ปฏิทินการศึกษา 2553
 ระบบประชาสัมพันธ์
 ระบบเครือข่ายไร้สาย
 เว็บบอร์ดแจ้งข่าวการรับน้องใหม่
 เว็บบอร์ดศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ระบบภาวะมีงานทำของบัณฑิต
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 งานกองทุนให้เปล่า
 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
 งานส่งเสริมวินัยนักศึกษา
 งานบริการให้คำปรึกษานักศึกษา
 งานบริการจัดหางาน(สมัครงาน)
 งานนักศึกษาวิชาทหาร
 งานบริการห้องพยาบาล


 ระบบสารสนเทศ [FIS]
 e-mail นักศึกษา
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่(เก่า)
 Rmutp Board
 ปฏิทินการประชุม/สัมนา
 ระบบการนำเอกสารขึ้นเว็บไซต์
 ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ระบบแจ้งปัญหาด้าน IT
 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
 สถานีวิทยุ FM 90.75 MHz