“ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ”


คหกรรมศาสตร์ คว้า 3 รางวัล แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่23

การเรียนการสอนที่มุ่งฝึกทักษะและประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา ทำให้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร คว้ารางวัลจากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2553 ณ ตลาดเพชรเมืองราช จ.ราชบุรี มากถึง 3 รางวัล ดังนี้ 1.รางวัลเหรียญทองสาขาผู้ประกอบอาหารไทย เป็นของนายอานนท์ พงษ์จิวานิช นักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ชนะเลิศการแข่งขันด้วยการประกอบอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ใช้วัตถุดิบอย่างประหยัด และมีรสชาติอาหารดีตามตำรับอาหารไทย ในเมนูทอดมันปลากราย ยำส้มโอกุ้งสด ต้มข่าไก่ ฉู่ฉี่ปลาทับทิม น้ำพริกกะปิ และทับทิมกรอบ โดยมีอาจารย์ประจำสาขาอาหารและโภชนาการเป็นผู้ฝึกซ้อม 2. รางวัลเหรียญเงิน สาขาช่างจัดดอกไม้ เป็นของนายณัฐพงษ์ สุทธิเพชร นักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คว้ารางวัลด้วยการเน้นเทคนิคการจัดดอกไม้แบบสมัยใหม่และคำนึงถึงการใช้งานได้จริง 3. รางวัลชมเชย สาขาช่างจัดดอกไม้ เป็นของนายกิตติคุณ มั่นคงดี นักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 1 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ โดยรางวัลในสาขาช่างจัดดอกไม้นี้มีอาจารย์ประจำสาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์เป็นผู้ฝึกซ้อม


การให้บริการนักศึกษาทั่วไป
 เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย
 ระบบทะเบียนออนไลน์
 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
 ปฏิทินการศึกษา 2553
 ระบบประชาสัมพันธ์
 ระบบเครือข่ายไร้สาย
 เว็บบอร์ดแจ้งข่าวการรับน้องใหม่
 เว็บบอร์ดศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ระบบภาวะมีงานทำของบัณฑิต
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 งานกองทุนให้เปล่า
 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
 งานส่งเสริมวินัยนักศึกษา
 งานบริการให้คำปรึกษานักศึกษา
 งานบริการจัดหางาน(สมัครงาน)
 งานนักศึกษาวิชาทหาร
 งานบริการห้องพยาบาล


 ระบบสารสนเทศ [FIS]
 e-mail นักศึกษา
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่(เก่า)
 Rmutp Board
 ปฏิทินการประชุม/สัมนา
 ระบบการนำเอกสารขึ้นเว็บไซต์
 ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ระบบแจ้งปัญหาด้าน IT
 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
 สถานีวิทยุ FM 90.75 MHz