นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “วิจิตรตระการงานใบตอง : กรองร้อยมวลมาลี” ”


คว้ารางวัลชนะเลิศ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การประกวดพวงมาลา

ขอแสดงความยินดีกับนายจีระวัฒน์ นิตะยะโส นายประริวัฒน์ เศรษฐพรมรินทร์ และนายอนุพงษ์ ภูสีเขียว นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดพวงมาลาราชสักการะ พระนามาภิไธยย่อ จปร. ทรงมงกุฎกษัตริย์ หัวข้อกรองร้อยมวลมาลี สดุดีสมเด็จพระปิยะมหาราช ระดับอุดมศึกษา ในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ วิจิตรตระการงานใบตอง กรองร้อยมวลมาลี รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร จัดโดย สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


การให้บริการนักศึกษาทั่วไป
 เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย
 ระบบทะเบียนออนไลน์
 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
 ปฏิทินการศึกษา 2553
 ระบบประชาสัมพันธ์
 ระบบเครือข่ายไร้สาย
 เว็บบอร์ดแจ้งข่าวการรับน้องใหม่
 เว็บบอร์ดศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ระบบภาวะมีงานทำของบัณฑิต
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 งานกองทุนให้เปล่า
 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
 งานส่งเสริมวินัยนักศึกษา
 งานบริการให้คำปรึกษานักศึกษา
 งานบริการจัดหางาน(สมัครงาน)
 งานนักศึกษาวิชาทหาร
 งานบริการห้องพยาบาล


 ระบบสารสนเทศ [FIS]
 e-mail นักศึกษา
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่(เก่า)
 Rmutp Board
 ปฏิทินการประชุม/สัมนา
 ระบบการนำเอกสารขึ้นเว็บไซต์
 ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ระบบแจ้งปัญหาด้าน IT
 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
 สถานีวิทยุ FM 90.75 MHz