“หัตถศิลป์แห่งรักสร้างสรรค์”


คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น การออกแบบเสื้อผ้าจากผ้าไทย

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวขนิษฐา ยอดเกวียน ชั้นปีที่ 2/2 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอและ นายจิระพงศ์ พุ่มพวง สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ชั้นปีที่ 3 เมื่อวันที่13-14 กุมภาพันธ์ 2553 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้ส่งนักศึกษาเข้าประกวดในงาน “หัตถศิลป์แห่งรักสร้างสรรค์” ณ อาคารมิ่งมงคล ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการออกแบบเสื้อผ้าจากผ้าไทยของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งบุคลิกภาพและความสามารถของผู้สวมใส่ มีผู้สนใจส่งเข้าประกวดจาก 9 สถาบันการศึกษาทั้งหมด 13 คู่ คณะอุตสาห กรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นส่งเข้าประกวด 2 คู่ มีผลงานได้รับรางวัล จากรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ นางพรทิวา นาคาศัย คิอ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล พร้อมโล่ห์และเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวขนิษฐา ยอดเกวียน ชั้นปีที่ 2/2 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอและ นายจิระพงศ์ พุ่มพวง สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ชั้นปีที่ 3


การให้บริการนักศึกษาทั่วไป
 เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย
 ระบบทะเบียนออนไลน์
 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
 ปฏิทินการศึกษา 2553
 ระบบประชาสัมพันธ์
 ระบบเครือข่ายไร้สาย
 เว็บบอร์ดแจ้งข่าวการรับน้องใหม่
 เว็บบอร์ดศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ระบบภาวะมีงานทำของบัณฑิต
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 งานกองทุนให้เปล่า
 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
 งานส่งเสริมวินัยนักศึกษา
 งานบริการให้คำปรึกษานักศึกษา
 งานบริการจัดหางาน(สมัครงาน)
 งานนักศึกษาวิชาทหาร
 งานบริการห้องพยาบาล


 ระบบสารสนเทศ [FIS]
 e-mail นักศึกษา
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่(เก่า)
 Rmutp Board
 ปฏิทินการประชุม/สัมนา
 ระบบการนำเอกสารขึ้นเว็บไซต์
 ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ระบบแจ้งปัญหาด้าน IT
 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
 สถานีวิทยุ FM 90.75 MHz