“การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 23 (ระดับชาติ) สาขา แฟชั่นเทคโนโลยี (ประเภทเยาวชน)”


คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เทคโนโลยีเสื้อผ้า

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปานทิพย์ เติมจันทึก นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า ชั้นปีที่ 2 คณะ อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 23 (ระดับชาติ) สาขา แฟชั่นเทคโนโลยี (ประเภทเยาวชน) ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2553 ณ จังหวัดราชบุรี


การให้บริการนักศึกษาทั่วไป
 เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย
 ระบบทะเบียนออนไลน์
 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
 ปฏิทินการศึกษา 2553
 ระบบประชาสัมพันธ์
 ระบบเครือข่ายไร้สาย
 เว็บบอร์ดแจ้งข่าวการรับน้องใหม่
 เว็บบอร์ดศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ระบบภาวะมีงานทำของบัณฑิต
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 งานกองทุนให้เปล่า
 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
 งานส่งเสริมวินัยนักศึกษา
 งานบริการให้คำปรึกษานักศึกษา
 งานบริการจัดหางาน(สมัครงาน)
 งานนักศึกษาวิชาทหาร
 งานบริการห้องพยาบาล


 ระบบสารสนเทศ [FIS]
 e-mail นักศึกษา
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่(เก่า)
 Rmutp Board
 ปฏิทินการประชุม/สัมนา
 ระบบการนำเอกสารขึ้นเว็บไซต์
 ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ระบบแจ้งปัญหาด้าน IT
 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
 สถานีวิทยุ FM 90.75 MHz