“ประกวดผลิตภัณฑ์ดีเด่นด้านสมองกลฝังตัว ”


วิศวกรรมไฟฟ้า หุ่นยนต์ มทร.พระนครคว้ารางวัล 10,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ณัฐพงษ์ พันธุนะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมด้วยนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน “โครงการประกวดผลิตภัณฑ์ดีเด่นทางด้านสมองกลฝังตัว หรือ Thailand Embedded Product Award (TEPA2009)” โดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่า “หุ่นยนต์นำเข้า-นำออก วัตถุดิบในคลังสินค้า แบบอัตโนมัติด้วยระบบ RFID และมี Code ของหุ่นยนต์ตัวนี้คือ RMUTP V.8 ซึ่งจัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติองค์การมหาชน (SIPSA) และสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) โดยผลงานผ่านเข้ารอบแรกได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะในการทำ Project Documentation,Presentation&Marketing จากนั้นได้แข่งขันในรอบที่สองหุ่นยนต์ของ มทร.พระนครผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้ายคว้าเงินรางวัล 10,000 และได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนาต่อยอด เรื่อง โอกาสทางธุรกิจ สำหรับนักพัฒนาทางด้านระบบสมองกลฝังตัวของประเทศไทย อาจารย์ณัฐพงษ์ กล่าวว่า ประโยชน์ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้มีมากมาย เช่น เพื่อได้ช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันระดับชาติได้ของมหาวิทยาลัยฯเป็นอย่างดี ทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้เป็นที่รู้จักในอีกระดับหนึ่ง อีกทั้งได้รับความรู้และเทคโนโลยีที่แปลกใหม่ที่ทันต่อเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรมได้อย่างทันเหตุการณ์และรวดเร็ว


การให้บริการนักศึกษาทั่วไป
 เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย
 ระบบทะเบียนออนไลน์
 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
 ปฏิทินการศึกษา 2553
 ระบบประชาสัมพันธ์
 ระบบเครือข่ายไร้สาย
 เว็บบอร์ดแจ้งข่าวการรับน้องใหม่
 เว็บบอร์ดศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ระบบภาวะมีงานทำของบัณฑิต
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 งานกองทุนให้เปล่า
 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
 งานส่งเสริมวินัยนักศึกษา
 งานบริการให้คำปรึกษานักศึกษา
 งานบริการจัดหางาน(สมัครงาน)
 งานนักศึกษาวิชาทหาร
 งานบริการห้องพยาบาล


 ระบบสารสนเทศ [FIS]
 e-mail นักศึกษา
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่(เก่า)
 Rmutp Board
 ปฏิทินการประชุม/สัมนา
 ระบบการนำเอกสารขึ้นเว็บไซต์
 ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ระบบแจ้งปัญหาด้าน IT
 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
 สถานีวิทยุ FM 90.75 MHz