RD Camp Season 3


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดโครงการ RD Camp Season 3 : The Reality

ขอแสดงความยินดีกับ นายชายธวัช ชิงนวรรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดโครงการ RD Camp Season 3 : The Reality จัดโดยกรมสรรพากรซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมสรรพากร ความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคการสื่อสาร การให้บริการ การวางแผนทางการตลาด จากวิทยากรที่มีชื่อเสียง ได้แก่ นายชวน หลีกภัย นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน นายโชค บูลกุล นายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางการตลาด “IMC Strategy Contest” ให้กับกรมสรรพากรเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของภาพยนต์โฆษณาความยาว 30 วินาที โดยมีพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุมใหญ่กรมสรรพากร กรุงเทพฯ


การให้บริการนักศึกษาทั่วไป
 เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย
 ระบบทะเบียนออนไลน์
 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
 ปฏิทินการศึกษา 2553
 ระบบประชาสัมพันธ์
 ระบบเครือข่ายไร้สาย
 เว็บบอร์ดแจ้งข่าวการรับน้องใหม่
 เว็บบอร์ดศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ระบบภาวะมีงานทำของบัณฑิต
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 งานกองทุนให้เปล่า
 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
 งานส่งเสริมวินัยนักศึกษา
 งานบริการให้คำปรึกษานักศึกษา
 งานบริการจัดหางาน(สมัครงาน)
 งานนักศึกษาวิชาทหาร
 งานบริการห้องพยาบาล


 ระบบสารสนเทศ [FIS]
 e-mail นักศึกษา
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่(เก่า)
 Rmutp Board
 ปฏิทินการประชุม/สัมนา
 ระบบการนำเอกสารขึ้นเว็บไซต์
 ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ระบบแจ้งปัญหาด้าน IT
 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
 สถานีวิทยุ FM 90.75 MHz