Reality Show “inspire by kunitar”


คณะคหกรรมฯ คว้าแชมป์ดีไซน์เนอร์ รายการ Reality Show “inspire by kunitar”

นายเฉลิม อินทลักษณ์ นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันค้นหา ดีไซน์เนอร์หน้าใหม่ประดับวงการแฟชั่นไทย จากรายการ “Inspire by kunitar” ทางสถานี True Visions ช่อง 17 รูปแบบรายการ Reality Show แข่งขันดีไซน์เสื้อผ้าจากโจทย์ที่กำหนด รับทุนเรียนออกแบบ จากสถาบันชนาพัฒน์ (CIDI) 1 ปี มูลค่า 100,000 บาท พร้อมดูงานด้านแฟชั่น ณ ประเทศสเปน โดยมีบุคคลชื่อดังในวงการแฟชั่นไทยเป็นผู้ให้ความรู้และเป็นกรรมการตัดสินพร้อมกับผู้ชมทางบ้านที่โหวตให้คะแนน การแข่งขันดังกล่าว นายเฉลิม อินทลักษณ์ ได้ผ่านคัดเลือกรอบแรก 12 คนสุดท้าย จากผู้แข่งขันจำนวนกว่า 100 คน โดยตลอดการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องออกแบบเสื้อผ้าจากโจทย์ที่ได้รับจากกรรมการและสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองตั้งแต่การออกแบบ การตัดเย็บ จนสู่การนำเสนอผลงาน และในการคัดเลือกรอบสุดท้าย นายเฉลิม อินทลักษณ์ เป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุดจากคณะกรรมการ


การให้บริการนักศึกษาทั่วไป
 เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย
 ระบบทะเบียนออนไลน์
 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
 ปฏิทินการศึกษา 2553
 ระบบประชาสัมพันธ์
 ระบบเครือข่ายไร้สาย
 เว็บบอร์ดแจ้งข่าวการรับน้องใหม่
 เว็บบอร์ดศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ระบบภาวะมีงานทำของบัณฑิต
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 งานกองทุนให้เปล่า
 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
 งานส่งเสริมวินัยนักศึกษา
 งานบริการให้คำปรึกษานักศึกษา
 งานบริการจัดหางาน(สมัครงาน)
 งานนักศึกษาวิชาทหาร
 งานบริการห้องพยาบาล


 ระบบสารสนเทศ [FIS]
 e-mail นักศึกษา
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่(เก่า)
 Rmutp Board
 ปฏิทินการประชุม/สัมนา
 ระบบการนำเอกสารขึ้นเว็บไซต์
 ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ระบบแจ้งปัญหาด้าน IT
 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
 สถานีวิทยุ FM 90.75 MHz