“Mickey’s Groovy Park”


คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคว้ารางวัล “Mickey’s Groovy Park” ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ได้แก่ นายคณิต อยู่สมบูรณ์ นางสาวหญิง มัทนัง และนายสุริยา มุลินิล ในการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดจัดสวนจำลอง “Mickey’s Groovy Park” ในงาน Disney Magical Celebration 2009 ซึ่งจัดโดย บริษัทฟันคาร์แรคเตอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 2


การให้บริการนักศึกษาทั่วไป
 เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย
 ระบบทะเบียนออนไลน์
 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
 ปฏิทินการศึกษา 2553
 ระบบประชาสัมพันธ์
 ระบบเครือข่ายไร้สาย
 เว็บบอร์ดแจ้งข่าวการรับน้องใหม่
 เว็บบอร์ดศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ระบบภาวะมีงานทำของบัณฑิต
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 งานกองทุนให้เปล่า
 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
 งานส่งเสริมวินัยนักศึกษา
 งานบริการให้คำปรึกษานักศึกษา
 งานบริการจัดหางาน(สมัครงาน)
 งานนักศึกษาวิชาทหาร
 งานบริการห้องพยาบาล


 ระบบสารสนเทศ [FIS]
 e-mail นักศึกษา
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่(เก่า)
 Rmutp Board
 ปฏิทินการประชุม/สัมนา
 ระบบการนำเอกสารขึ้นเว็บไซต์
 ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ระบบแจ้งปัญหาด้าน IT
 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
 สถานีวิทยุ FM 90.75 MHz