“กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 รัตนโกสินทร์เกมส์ ”


ชนะเลิศการแข่งขันผู้นำเชียร์ “รัตนโกสินทร์เกมส์”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาผู้นำเชียร์ ประเภททีมผสม ในนามทีม RMUTP ใช้แนวคิดการแข่งขันใน Concept นักรบไทย ด้วยการใช้ท่าเต้นแนวนักรบไทย เช่น มวย ฟันดาบ แสดงออกถึงความแข็งแรง กล้าหาญ และความพร้อมเพรียงเป็นหนึ่งเดียวกัน จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 รัตนโกสินทร์เกมส์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 ณ สนามกีฬากลาง มทร.รัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม


การให้บริการนักศึกษาทั่วไป
 เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย
 ระบบทะเบียนออนไลน์
 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
 ปฏิทินการศึกษา 2553
 ระบบประชาสัมพันธ์
 ระบบเครือข่ายไร้สาย
 เว็บบอร์ดแจ้งข่าวการรับน้องใหม่
 เว็บบอร์ดศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ระบบภาวะมีงานทำของบัณฑิต
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 งานกองทุนให้เปล่า
 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
 งานส่งเสริมวินัยนักศึกษา
 งานบริการให้คำปรึกษานักศึกษา
 งานบริการจัดหางาน(สมัครงาน)
 งานนักศึกษาวิชาทหาร
 งานบริการห้องพยาบาล


 ระบบสารสนเทศ [FIS]
 e-mail นักศึกษา
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่(เก่า)
 Rmutp Board
 ปฏิทินการประชุม/สัมนา
 ระบบการนำเอกสารขึ้นเว็บไซต์
 ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ระบบแจ้งปัญหาด้าน IT
 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
 สถานีวิทยุ FM 90.75 MHz