เว็บไซตเก่า


" เพชรราชมงคลพระนคร " รุ่นที่ 6


1. ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา " เพชรราชมงคลพระนคร " ปีงบประมาณ 2553 (การฝึกอบรมภายในประเทศ)

2. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนั้น มุ่งการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา การเสริมสร้างประสบการณ์ทางสังคมและการพัฒนาความรู้ การถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการอาชีพและบริการสู่ชุมชน ที่เหมาะสม รวมทั้งการสร้างโลกทัศน์กว้างไกลสู่สากล ซึ่งในทางปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขึ้นได้นั้น ต้องมีมาตรการพัฒนาแกนนำนักศึกษาที่มีคุณภาพและขยายผลสู่มวลชนในกลุ่มเพื่อนและรุ่นน้องต่อไป

โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา "เพชรราชมงคลพระนคร" เป็นโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์และมาตรการด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ผ่านกระบวนการคัดเลือก การพัฒนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการนำเสนอโครงการเพื่อการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ผ่านการติดตามประเมินผลและรับรองผลจนจบหลักสูตร โดยเฉพาะโครงการฝึกอบรมภายในประเทศ เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์ให้แก่นักศึกษา ในทุก ๆ ด้าน จึงคาดหวังผลสัมฤทธิ์ในโครงการว่าจะสามารถสร้างผู้นำนักศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษาส่วนรวมได้เป็นอย่างดียิ่ง และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วนักศึกษากลุ่มนี้จะสามารถนำเอาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพ และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณค่าของสังคมอย่างแน่นอน

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์ให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นบัณฑิต อุดมคติในอนาคต

3.2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ มีโลกทัศน์ กว้างขวางมากขึ้นจากการฝึกอบรม ศึกษาดูงานภายในประเทศ

3.3 เพื่อให้นักศึกษาในโครงการได้เสนอโครงงาน/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

3.4 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

4. เป้าหมาย

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

4.1.1 สามารถพัฒนาแกนนำนักศึกษาจำนวน 60 คน จากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายในประเทศให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ของสังคมเพื่อการพัฒนาเป็นบัณฑิตอุดมคติต่อไป และสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษารุ่นน้องต่อไปด้วย

4.1.2 สามารถส่งเสริมและพัฒนาแกนนำนักศึกษาที่มีคุณภาพ ให้มีทักษะและประสบการณ์ พร้อมทั้งโลกทัศน์ที่กว้างขวางมากขึ้น นอกเหนือจากการศึกษาตามหลักสูตรในชั้นเรียน เพื่อความเป็นบัณฑิตคุณภาพสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมทุกคนได้พัฒนาให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม มีความรู้ ความสามารถ มีวินัยในตนเอง มีจิตสำนึกสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักมารยาท ทางสังคม ทั้งมารยาทไทย และมารยาทของสากล มีบุคลิกภาพที่ดี มีความเป็นผู้นำ สามารถสร้างทีมงาน สร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี


การให้บริการนักศึกษาทั่วไป
 เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย
 ระบบทะเบียนออนไลน์
 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
 ปฏิทินการศึกษา 2553
 ระบบประชาสัมพันธ์
 ระบบเครือข่ายไร้สาย
 เว็บบอร์ดแจ้งข่าวการรับน้องใหม่
 เว็บบอร์ดศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ระบบภาวะมีงานทำของบัณฑิต
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 งานกองทุนให้เปล่า
 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
 งานส่งเสริมวินัยนักศึกษา
 งานบริการให้คำปรึกษานักศึกษา
 งานบริการจัดหางาน(สมัครงาน)
 งานนักศึกษาวิชาทหาร
 งานบริการห้องพยาบาล


 ระบบสารสนเทศ [FIS]
 e-mail นักศึกษา
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่(เก่า)
 Rmutp Board
 ปฏิทินการประชุม/สัมนา
 ระบบการนำเอกสารขึ้นเว็บไซต์
 ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ระบบแจ้งปัญหาด้าน IT
 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
 สถานีวิทยุ FM 90.75 MHz