เว็บไซตเก่า

การขอผ่อนผันการขอตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร(การเกณฑ์ทหาร)

1.อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ (นับปีพ.ศ.ที่เกิด)

2.มีอายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์

3.กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า แต่จะต้องไม่สูงกว่าปริญญาโท

4.นักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันแล้ว ในปีต่อไปไม่ต้องดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกอีก แต่จะต้องไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการการตรวจเลือกเป็นประจำทุกปี

5.นักศึกษาใหม่ที่เคยดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารแล้วจากสถานศึกษาเดิม เมื่อได้เข้าศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจะต้องดำเนินการขอผ่อนผันใหม่พร้อมแนบหลักฐานที่ใช้ยื่นในการขอผ่อนผัน

หลักฐานในการยื่นขอผ่อนผันกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1.สำเนา สด.9(หน้า-หลัง) จำนวน 2 ฉบับ

2.สำเนาหมายเรียกเข้ารรับราชการทหาร (สด.35) จำนวน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

4.สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา ผหน้า-หลัง) จำนวน 2 ฉบับ

5.สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 2 ฉบับ

6.สำเนา สด.10 ในกรณีแจ้งย้ายภูมิลำเนาทหาร

หมายเหตุ
เอกสารหลักฐานตามข้อ 1-6 ให้รับรองสำเนาถูกต้อง

วันเวลา ในการดำเนินการรับเอกสารในการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

รอบแรก
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กันยายน ของทุกปี
รอบสอง
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ของทุกปี

หมายเหตุ

หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ให้ถือว่านักศึกษาส่งเอกสารล่าช้า ทางมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไม่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารของนักศึกาา ดังกล่าว

การให้บริการนักศึกษาทั่วไป
 เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย
 ระบบทะเบียนออนไลน์
 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
 ปฏิทินการศึกษา 2553
 ระบบประชาสัมพันธ์
 ระบบเครือข่ายไร้สาย
 เว็บบอร์ดแจ้งข่าวการรับน้องใหม่
 เว็บบอร์ดศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ระบบภาวะมีงานทำของบัณฑิต
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 งานกองทุนให้เปล่า
 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
 งานส่งเสริมวินัยนักศึกษา
 งานบริการให้คำปรึกษานักศึกษา
 งานบริการจัดหางาน(สมัครงาน)
 งานนักศึกษาวิชาทหาร
 งานบริการห้องพยาบาล


 ระบบสารสนเทศ [FIS]
 e-mail นักศึกษา
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่(เก่า)
 Rmutp Board
 ปฏิทินการประชุม/สัมนา
 ระบบการนำเอกสารขึ้นเว็บไซต์
 ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ระบบแจ้งปัญหาด้าน IT
 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
 สถานีวิทยุ FM 90.75 MHz