เว็บไซตเก่า

การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารเพื่อลาศึกษาต่อ

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารเพื่อลาศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาจะทำได้ดังนี้

1.ผู้ที่สอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแห่งใหม่ แต่อยู่ในระหว่างรอฟังผลการสอบต้องไปเข้ารับการตรวจเลือก และถูกกำหนดเข้ากองประจำการ

2.ผู้ที่ไม่ได้ขอยกเว้น หรือขอผ่อนผันการตรวจเลือกตามกฏหมายเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยเพราะประสบอุบัติเหตุหรือป่วย ซึ่งไม่สามารถศึกาาได้ในช่วงเวลาที่สถานศึกษาประกาศให้นำหลักฐานมาแสดง เพื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือก
เอกสารหลักฐานที่ดำเนินการขอผ่อนผันฯเพื่อลาศึกษาต่อ

1.สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก(สด.43ป จำนวน 1 ฉบับ

2.สำเนาหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (สด.40) จำนวน 1 ฉบับ

3.สำเนาใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา (ที่ระบุ วัน / เดือน / ปี ที่ชัดเจน) จำนวน 1 ฉบับ

4.สำเนาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก (ที่ระบุ วัน / เดือน /ปี ที่ชัดเจน) จำนวน 1 ฉบับ

5.สำเนาประกาศผลการสอบคัดเลือก (ที่ระบุ วัน / เดือน /ปี ที่ชัดเจน) จำนวน 1 ฉบับ

6.สำเนาแผนการศึกษาหลักสูตรของคณะ จำนวน 1 ฉบับ

7.หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

8.ใบรับรองแพทย์ (กรณีป่วย) จำนวน 1 ฉบับ (ฉบับจริง)

โดยให้ส่งเอกสารทั้งหมดก่อนถึงวันกำหนดเข้ารับราชการทหารตามหมายนัดเข้ากองประจำการ (สด.40) ไม่น้อยกว่า 40 วัน


หมายเหตุ
เอกสารหลักฐานตามข้อ1-6 ให้รับรองสำเนาถูกต้อง

การให้บริการนักศึกษาทั่วไป
 เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย
 ระบบทะเบียนออนไลน์
 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
 ปฏิทินการศึกษา 2553
 ระบบประชาสัมพันธ์
 ระบบเครือข่ายไร้สาย
 เว็บบอร์ดแจ้งข่าวการรับน้องใหม่
 เว็บบอร์ดศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ระบบภาวะมีงานทำของบัณฑิต
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 งานกองทุนให้เปล่า
 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
 งานส่งเสริมวินัยนักศึกษา
 งานบริการให้คำปรึกษานักศึกษา
 งานบริการจัดหางาน(สมัครงาน)
 งานนักศึกษาวิชาทหาร
 งานบริการห้องพยาบาล


 ระบบสารสนเทศ [FIS]
 e-mail นักศึกษา
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่(เก่า)
 Rmutp Board
 ปฏิทินการประชุม/สัมนา
 ระบบการนำเอกสารขึ้นเว็บไซต์
 ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ระบบแจ้งปัญหาด้าน IT
 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
 สถานีวิทยุ FM 90.75 MHz