เว็บไซตเก่า

กฎของนักศึกษาวิชาทหาร

1. นักศึกษาวิชาทหาร จะปฏิบัติตนตาม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และกติกาของสังคม โดยเคร่งครัด และจะชักนำให้คนในชาติปฏิบัติตาม

2. นักศึกษาวิชาทหาร จะรับใช้ ชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย์ และจะพิทักษ์รักษาไว้ จนกว่าชีวิตจะหาไม่

3. นักศึกษาวิชาทหาร จะรู้รักสามัคคี และหยิ่งในศักดิ์ศรี ของความเป็นไทย

4.นักศึกษาวิชาทหาร

จะปฏิบัติตนเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับเพื่อความสุขของผู้อื่นและผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวม

คำปฏิญาณตนของนักศึกษาวิชาทหาร

ข้าพเจ้า ( ยศ-ชื่อ-สกุล) ขอให้สัตย์ปฏิญาณว่า

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติตน ให้อยู่ในระเบียบวินัย และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ข้าพเจ้า จักรู้จักสามัคคี มุ่งบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสังคมส่วนรวม เป็นสำคัญ

ข้าพเจ้า จักเป็นกำลังพลสำรอง ที่พร้อมรับใช้ชาติ และปกป้องแผ่นดินไทยไว้ด้วยชีวิต


การให้บริการนักศึกษาทั่วไป
 เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย
 ระบบทะเบียนออนไลน์
 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
 ปฏิทินการศึกษา 2553
 ระบบประชาสัมพันธ์
 ระบบเครือข่ายไร้สาย
 เว็บบอร์ดแจ้งข่าวการรับน้องใหม่
 เว็บบอร์ดศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ระบบภาวะมีงานทำของบัณฑิต
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 งานกองทุนให้เปล่า
 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
 งานส่งเสริมวินัยนักศึกษา
 งานบริการให้คำปรึกษานักศึกษา
 งานบริการจัดหางาน(สมัครงาน)
 งานนักศึกษาวิชาทหาร
 งานบริการห้องพยาบาล


 ระบบสารสนเทศ [FIS]
 e-mail นักศึกษา
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่(เก่า)
 Rmutp Board
 ปฏิทินการประชุม/สัมนา
 ระบบการนำเอกสารขึ้นเว็บไซต์
 ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ระบบแจ้งปัญหาด้าน IT
 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
 สถานีวิทยุ FM 90.75 MHz