พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระองค์ที่ 2 ในเจ้าจอมมารดาตลับ ประสูติเมื่อวันพุธ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ จุลศักราช 1236 ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2417 ต่อมาทรงได้รับพระราชทานนามจากพระราชบิดาว่า "รพีพัฒนศักดิ์" เมื่อทรงพระเยาว์พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ทรงได้รับการอภิบาลจากเจ้าจอมมารดาตลับ หม่อมราชวงศ์หญิงวงศ์ พึ่งบุญ และพระยาเวียงในนฤบาล (หรั่ง เกตุทัต)

เมื่อเจริญวัยขึ้นพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ทรงเข้าศึกษาวิชาภาษาไทยเบื้องต้นกับพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)โดยใช้เก๋งกรงนกภายในพระบรมมหาราชวังเป็นที่ทรงพระอักษร เมื่อทรงศึกษาวิชาภาษาไทยจบแล้ว ก็ทรงเข้าศึกษาต่อที่สำนักของบาบู รามซามีโดยใช้โรงเรียนทหารมหาดเล็กเป็นที่ถวายพระอักษรจนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2426 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้เข้าศึกษาในโรงเรียนสวนกุหลาบ

ในการส่งพระราชโอรสไปศึกษายังต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ทรงเป็นพระราชโอรสกลุ่มแรกที่ทรงไปศึกษาต่อในทวีปยุโรป เมื่อ พ.ศ. 2428 พร้อมกัน 4 พระองค์ คือ

- พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ (กรมพระจันทบุรีนฤนาถ)

- พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ (กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์)

- พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม (กรมหลวงปราจิณกิติบดี)

- พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช (กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช)

แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้ทรงแยกกันเรียน โดยพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ เสด็จไปศึกษาที่กรุงเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์ โดยให้หมอเกาวัน เป็นผู้จัดการศึกษา ในการนี้เป็นเพียงการศึกษาเบื้องต้น จึงมีเพียงครูชาวต่างชาติมาถวายพระอักษรที่ตำหนักครึ่งวัน และหม่อมเจ้าเพิ่ม ลดาวัลย์ถวายการสอนภาษาไทยอีกครึ่งวัน

พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ทรงศึกษาวิชาภาษาละติน วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาฝรั่งเศสอยู่ 2 ปี จึงเสด็จนิวัติประเทศไทย จนถึงปี พ.ศ. 2431 จึงเสด็จไปศึกษาต่อในชั้นมัธยมอยู่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และต่อมาปี พ.ศ. 2434 ทรงเลือกศึกษาวิชากฎหมายต่อที่วิทยาลัยไครส์ตเชิช ในมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด จนกระทั่งปี พ.ศ. 2337 ทรงสามารถสอบไล่ได้ตามหลักสูตรชั้นปริญญาเกียรตินิยมจากนั้นจึงเสด็จกลับประเทศไทย ด้วยพระอัจฉริยภาพที่มีมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ จึงได้รับพระสมญาว่า เฉลียวฉลาดรพี

ทางด้านชีวิตส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้ทรงเสกสมรสกับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงอรพัทธ์ประไพ พระธิดาองค์ใหญ่ใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ์ แต่ทรงมีชีวิตร่วมกันเพียงไม่นานก็หย่าขาดจากกันหลังจากนั้นก็ทรงรับหม่อมอ่อนเป็นชายา หลังจากนั้นทรงมีหม่อมอีก 2 พระองค์ คือ หม่อมแดงและหม่อมราชวงศ์สอางค์ ปราโมช สิ้นพระชนม์ ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2463 พระชนมายุ 47 ปี

ต่อมากรมอาชีวศึกษาดำเนินการซื้อที่ดินและสิ่งก่อสร้างวังกรม-หลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ที่ตำบลเทเวศร์ พระนคร

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมถือกำเนิดขึ้นมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูอาชีวศึกษา ซึ่งจัดตั้งโดยอาจารย์กุล มฤคทัต ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ (๘ กรกฎา ถือเป็นวันสถาปนาของคณะฯทุกปี)โดยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ คือ หลวงพรหมโยธี เป็นผู้ลงนาม มีความว่า

“กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นสมควรส่งเสริมการอาชีวศึกษาให้เป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้น จึงให้ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูอาชีวศึกษาในจังหวัดพระนคร ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๔๙๑ เป็นต้นไป” และอีกคำสั่งหนึ่งลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ แต่งตั้งให้ อาจารย์กุล มฤคทัต เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูอาชีวศึกษา โรงเรียนฝึกหัดครูอาชีวศึกษาในระยะแรกมุ่งผลิตครูอาชีวศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ปม.) ๓ สาขา คือ ช่างก่อสร้าง การช่างสตรี และพณิชยการ หลักสูตร ๒ ปี ในปีพ.ศ. ๒๔๙๔ โรงเรียนฝึกหัดครูอาชีวศึกษา เพิ่มการผลิตครูอาชีวศึกษาระดับประโยคประถมศึกษา (ปป.) อีก ๒ สาขา คือ ช่างไม้ และการช่างสตรี หลักสูตร ๓ ปี และเนื่องจากโรงเรียนยังไม่มีสถานที่เป็นของตนเอง จึงให้นักเรียนทั้งสองระดับส่วนหนึ่งเรียนที่โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย ส่วนที่เหลือนำไปฝากเรียนที่โรงเรียนการช่างสตรีพระนครใต้ และโรงเรียนเสาวภา

จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๔๙๕ กรมอาชีวศึกษาดำเนินการซื้อที่ดินและสิ่งก่อสร้างสองแห่ง คือ วังกรม-หลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ที่ตำบลเทเวศร์ พระนคร และบ้านเจ้าพระยาพลเทพฯ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิ-การสมัยหนึ่งที่ตำบลกัลยาณ์ ถนนอิสรภาพ ธนบุรี เพื่อให้เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) และที่วังรพีพัฒน์ของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ที่ตำบลเทเวศร์ ถนนสามเสน พระนคร เพื่อใช้เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูอาชีวศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๘ โรงเรียนฝึกหัดครูอาชีวศึกษาถูกโอนไปสังกัด กรมการฝึกหัดครู ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ยังคงทำหน้าที่ผลิตครูอาชีวศึกษา สาขา ปป. ช่างไม้อยู่เหมือนเดิม

วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๔ โรงเรียนฝึกหัดครูอาชีวศึกษาได้โอนกลับจาก กรมการฝึกหัดครูมาสังกัดกรมอาชีวศึกษาตามเดิม พร้อมทั้งยกฐานะเป็น “วิทยาลัยครูอาชีวศึกษา” สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค เปิดสอน ๗ แผนก คือ แผนกช่างไม้ครุภัณฑ์ แผนกช่างก่อสร้าง แผนกช่างไฟฟ้า แผนกช่างวิทยุและโทรคมนาคม แผนกช่างกลโรงงาน แผนกช่างเชื่อมและโลหะแผ่น และแผนกช่างยนต์ ผลิตนักศึกษาหลักสูตร ๒ ปี ระดับประกาศนียบัตรฝึกหัดครูมัธยม (ปม.อ.)การให้บริการนักศึกษาทั่วไป
 เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย
 ระบบทะเบียนออนไลน์
 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
 ปฏิทินการศึกษา 2553
 ระบบประชาสัมพันธ์
 ระบบเครือข่ายไร้สาย
 เว็บบอร์ดแจ้งข่าวการรับน้องใหม่
 เว็บบอร์ดศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ระบบภาวะมีงานทำของบัณฑิต
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 งานกองทุนให้เปล่า
 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
 งานส่งเสริมวินัยนักศึกษา
 งานบริการให้คำปรึกษานักศึกษา
 งานบริการจัดหางาน(สมัครงาน)
 งานนักศึกษาวิชาทหาร
 งานบริการห้องพยาบาล


 ระบบสารสนเทศ [FIS]
 e-mail นักศึกษา
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่(เก่า)
 Rmutp Board
 ปฏิทินการประชุม/สัมนา
 ระบบการนำเอกสารขึ้นเว็บไซต์
 ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ระบบแจ้งปัญหาด้าน IT
 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
 สถานีวิทยุ FM 90.75 MHz