“รายงานการจัดทำโครงการต่างๆ กองพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2553”


1.โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่37

2.โครงการสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่26 "ราชมงคลเกมส์"

3.โครงการพัฒนาส่งเสริมกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเกมส์

4.โครงการสัมมนาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบองค์การและสโมสรนักศึกษามทร.พระนคร

5.โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา"เพชรราชมงคลพระนคร"(ต่างประเทศ)

6.โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร"นักศึกษาดีเด่น"

7.โครงการประชุมสัมมนาแนวทางการดำเนินงานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา

8.โครงการกีฬาภายนอก

9.โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

10.โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเครือข่ายแนะแนวการศึกษาเชิงรุก

11.โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างการรักและเห็นคุณค่าในตนเอง

12.โครงการราชมงคลพระนครพบสถานประกอบการ ครั้งที่ 4

13.โครงการติดตามผลการมีงานทำของบัณฑิต

14.โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

15.โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา "เพชรราชมงคลพระนคร" ปีงบประมาณ 2553

16.โครงการอบรมแกนนำนักศึกษาเพื่อป้องกันเอดส์และสารเสพติดในสถานศึกษา

17.โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพเรื่องระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพ
                  สำหรับนักศึกษา

18.โครงการฝึกอบรมผู้นำนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณลักษณะพึงประสงค์

19.โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษา


การให้บริการนักศึกษาทั่วไป
 เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย
 ระบบทะเบียนออนไลน์
 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
 ปฏิทินการศึกษา 2553
 ระบบประชาสัมพันธ์
 ระบบเครือข่ายไร้สาย
 เว็บบอร์ดแจ้งข่าวการรับน้องใหม่
 เว็บบอร์ดศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ระบบภาวะมีงานทำของบัณฑิต
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 งานกองทุนให้เปล่า
 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
 งานส่งเสริมวินัยนักศึกษา
 งานบริการให้คำปรึกษานักศึกษา
 งานบริการจัดหางาน(สมัครงาน)
 งานนักศึกษาวิชาทหาร
 งานบริการห้องพยาบาล


 ระบบสารสนเทศ [FIS]
 e-mail นักศึกษา
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่(เก่า)
 Rmutp Board
 ปฏิทินการประชุม/สัมนา
 ระบบการนำเอกสารขึ้นเว็บไซต์
 ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ระบบแจ้งปัญหาด้าน IT
 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
 สถานีวิทยุ FM 90.75 MHz