“รายงานผลการวิเคราะห์ภาวะมีงานทำ ”


ปกรายงานผลการวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปีการศึกษา 2551

รายงานผลการวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปีการศึกษา 2551

บทคัดย่อสำหรับผู้บริหาร

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 วิธีดำเนินงาน

บทที่ 3ผลการศึกษา

เปรียบเทียบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตจำแนกตามคณะ ผลการศึกษา

กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะกรรมการจัดทำผลการวิเคราะห์ ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2551

ฉบับรูปเล่มทั้งหมดรายงานผลการวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปีการศึกษา 2551

รายงานผลการติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2551


การให้บริการนักศึกษาทั่วไป
 เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย
 ระบบทะเบียนออนไลน์
 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
 ปฏิทินการศึกษา 2553
 ระบบประชาสัมพันธ์
 ระบบเครือข่ายไร้สาย
 เว็บบอร์ดแจ้งข่าวการรับน้องใหม่
 เว็บบอร์ดศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ระบบภาวะมีงานทำของบัณฑิต
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 งานกองทุนให้เปล่า
 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
 งานส่งเสริมวินัยนักศึกษา
 งานบริการให้คำปรึกษานักศึกษา
 งานบริการจัดหางาน(สมัครงาน)
 งานนักศึกษาวิชาทหาร
 งานบริการห้องพยาบาล


 ระบบสารสนเทศ [FIS]
 e-mail นักศึกษา
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่(เก่า)
 Rmutp Board
 ปฏิทินการประชุม/สัมนา
 ระบบการนำเอกสารขึ้นเว็บไซต์
 ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ระบบแจ้งปัญหาด้าน IT
 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
 สถานีวิทยุ FM 90.75 MHz