ย้อนกลับหน้าหลัก SAR

“รายงานผล SAR ปีการศึกษา2551”


หลักฐานประกอบการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2551

1. เอกสารผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพ มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2551

2. นโยบาย/ตัวบ่งชี้ (KPI) ของมทร.พระนคร และ(KPI) ของสำนักงานอธิการบดี

3. รายการหลักฐานของประกอบตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 , 2.10 และ 2.12 ภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต

ตัวชี้วัดที่ 2.11 ความพึงพอใจของนายจ้างและผู้ใช้บัณฑิต;

ตัวชี้วัดที่ 3.1 มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

ตัวชี้วัดที่ 3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

4. ข้อมูลพื้นฐาน (Common data set)

เอกสารประกอบหลักฐานตัวชี้วัดที่ 2 การเรียนการสอน

1.รายงานการสำรวจภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต มทร.พระนคร (กพศ. 2.9-01) (กพศ.2.10-01)

2.แบบสอบถามการติดตามการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2550 (กพศ.2.9-02) (กพศ.2.10-02)

3.สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจฯ (กพศ.2.11-01)

4.แบบสำรวจความพึงพอใจฯ (กพศ.2.11-02)

5.สรุปผลการสำรวจศิษย์เก่าฯ (กพศ.2.12-01)

6. สำเนาภาพถ่ายกิจกรรมฯ (กพศ.2.12-02)

7. จำนวนศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาฯ (กพศ.2.12-03)

เอกสารประกอบหลักฐานตัวชี้วัดที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

1.แบบสำรวจความต้องการฯ (กพศ. 3.1-1-01)

2.ภาพกิจกรรมการบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (กพศ.3.1-2-01)

3.ภาพกิจกรรมการบริการด้วยภายภาพ (กพศ.3.1-3-01)

4.ข้อมูลการจัดบริการให้คำปรึกษา (กพศ.3.1-4-01)

5.ข้อมูลข่าวสารฯ (กพศ.3.1-5-01)

6.โครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ (กพศ.3.1-6-01)

7.แบบประเมินและสรุปรายงานผลการประเมิน (กพศ.3.1-7-01)

8.บันทึกมอบหมายนโยบายให้หน่วยงานนำผลมาพัฒนาบริการ (กพศ3.1-8-01)

9.วิสัยทัศน์ มทร.พระนคร (กพศ.3.2-1-01)

10.วิสัยทัศน์ กองพัฒนานักศึกษา (กพศ.3.2-1-02)

11.ผังยุทธศาสตร์กองพัฒนานักศึกษา (กพศ.3.2-1-03)

12.โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศฯ (กพศ.3.2-2-01)

13.โครงการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ (กพศ.3.2-2-02) , (กพศ.3.2-2-04)

14.โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรมฯ (กพศ.3.2-2-03)

15.โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม (กพศ.3.2-2-05)

16.โครงการที่องค์การนักศึกษาดำเนินการ

กิจกรรมด้านวิชาการ

กิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ

กิจกรรมด้านนันทนาการ

กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

17.แผนปฏิบัติงานประจำปี ฯ (กพศ.3.2-3-01 )

18.สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (กพศ.3.2-4-01)

19.โครงการที่ได้รับจัดสรรปรับเพิ่ม (กพศ.3.2-4-02)


การให้บริการนักศึกษาทั่วไป
 เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย
 ระบบทะเบียนออนไลน์
 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
 ปฏิทินการศึกษา 2553
 ระบบประชาสัมพันธ์
 ระบบเครือข่ายไร้สาย
 เว็บบอร์ดแจ้งข่าวการรับน้องใหม่
 เว็บบอร์ดศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ระบบภาวะมีงานทำของบัณฑิต
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 งานกองทุนให้เปล่า
 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
 งานส่งเสริมวินัยนักศึกษา
 งานบริการให้คำปรึกษานักศึกษา
 งานบริการจัดหางาน(สมัครงาน)
 งานนักศึกษาวิชาทหาร
 งานบริการห้องพยาบาล


 ระบบสารสนเทศ [FIS]
 e-mail นักศึกษา
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่(เก่า)
 Rmutp Board
 ปฏิทินการประชุม/สัมนา
 ระบบการนำเอกสารขึ้นเว็บไซต์
 ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ระบบแจ้งปัญหาด้าน IT
 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
 สถานีวิทยุ FM 90.75 MHz