“รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี2552”


1. ตัวชี้วัดที่ 3.1
                  ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมของผู้นำนักศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารแนบ

2. ตัวชี้วัดที่ 4.1.1
                  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี

3. ตัวชี้วัดที่ 4.1.2
                  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับงานทำตามสาขาที่สำเร็จการศึกษา

เอกสารแนบ

4. ตัวชี้วัดที่ 4.1.3
                  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบัณฑิตระดับปริญญาตรี

เอกสารแนบ

5. ตัวชี้วัดที่6.1
                  ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต

เอกสารแนบ

6. ตัวชี้วัดที่ 6.2
                  ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา

เอกสารแนบ


การให้บริการนักศึกษาทั่วไป
 เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย
 ระบบทะเบียนออนไลน์
 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
 ปฏิทินการศึกษา 2553
 ระบบประชาสัมพันธ์
 ระบบเครือข่ายไร้สาย
 เว็บบอร์ดแจ้งข่าวการรับน้องใหม่
 เว็บบอร์ดศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ระบบภาวะมีงานทำของบัณฑิต
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 งานกองทุนให้เปล่า
 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
 งานส่งเสริมวินัยนักศึกษา
 งานบริการให้คำปรึกษานักศึกษา
 งานบริการจัดหางาน(สมัครงาน)
 งานนักศึกษาวิชาทหาร
 งานบริการห้องพยาบาล


 ระบบสารสนเทศ [FIS]
 e-mail นักศึกษา
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่(เก่า)
 Rmutp Board
 ปฏิทินการประชุม/สัมนา
 ระบบการนำเอกสารขึ้นเว็บไซต์
 ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ระบบแจ้งปัญหาด้าน IT
 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
 สถานีวิทยุ FM 90.75 MHz