“บริการให้คำปรึกษา และ การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ”


  มหาวิทยาลัยได้จัดมีบริการให้คำปรึกษาและการแนะแนว ให้แก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยให้นักศึกษามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง โดยมีนักแนะแนวที่มีประสบการณ์ไว้คอยบริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในด้านต่างๆ ดังนี้


  ด้านการศึกษา

  ด้านอาชีพ /จัดหางาน

  ด้านส่วนตัวและสังคม


  นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับบริการให้คำปรึกษา และ การแนะแนวได้โดยตรงกับนักแนะแนวงการศึกษา
ที่เบอร์โทรศัพท์ 0282-9009 ต่อ 6054


การให้บริการนักศึกษาทั่วไป
 เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย
 ระบบทะเบียนออนไลน์
 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
 ปฏิทินการศึกษา 2553
 ระบบประชาสัมพันธ์
 ระบบเครือข่ายไร้สาย
 เว็บบอร์ดแจ้งข่าวการรับน้องใหม่
 เว็บบอร์ดศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ระบบภาวะมีงานทำของบัณฑิต
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 งานกองทุนให้เปล่า
 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
 งานส่งเสริมวินัยนักศึกษา
 งานบริการให้คำปรึกษานักศึกษา
 งานบริการจัดหางาน(สมัครงาน)
 งานนักศึกษาวิชาทหาร
 งานบริการห้องพยาบาล


 ระบบสารสนเทศ [FIS]
 e-mail นักศึกษา
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่(เก่า)
 Rmutp Board
 ปฏิทินการประชุม/สัมนา
 ระบบการนำเอกสารขึ้นเว็บไซต์
 ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ระบบแจ้งปัญหาด้าน IT
 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
 สถานีวิทยุ FM 90.75 MHz