มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

จัดการเรียนการสอนเป็น 9 คณะ  ดังนี้

  1.)  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  2.)  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  3.)  คณะบริหารธุรกิจ
  4.)  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
  5.)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
  6.)  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  7.)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  8.)  คณะศิลปศาสตร์
  9.)  คณะศิลปศาสตร์

การให้บริการนักศึกษาทั่วไป
 เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย
 ระบบทะเบียนออนไลน์
 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
 ปฏิทินการศึกษา 2553
 ระบบประชาสัมพันธ์
 ระบบเครือข่ายไร้สาย
 เว็บบอร์ดแจ้งข่าวการรับน้องใหม่
 เว็บบอร์ดศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ระบบภาวะมีงานทำของบัณฑิต
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 งานกองทุนให้เปล่า
 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
 งานส่งเสริมวินัยนักศึกษา
 งานบริการให้คำปรึกษานักศึกษา
 งานบริการจัดหางาน(สมัครงาน)
 งานนักศึกษาวิชาทหาร
 งานบริการห้องพยาบาล


 ระบบสารสนเทศ [FIS]
 e-mail นักศึกษา
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่(เก่า)
 Rmutp Board
 ปฏิทินการประชุม/สัมนา
 ระบบการนำเอกสารขึ้นเว็บไซต์
 ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ระบบแจ้งปัญหาด้าน IT
 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
 สถานีวิทยุ FM 90.75 MHz