ย้อนกลับหน้าหลัก SAR

“รายงานผล SAR ปีการศึกษา2552”


ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

กพศ.2.9-1-01 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ี

กพศ.2.10.1-01 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต

กพศ.2.11-1-01 

ตัวบ่งชี้ที่3.1 มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

กพศ.3.1-1-01  กพศ.3.1-1-02  กพศ.3.1-2-01  กพศ.3.1-2-02  กพศ.3.1-2-03 
กพศ.3.1-2-04  กพศ.3.1-3-01  กพศ.3.1-3-02  กพศ.3.1-3-03  กพศ.3.1-3-04 
กพศ.3.1-4-01  กพศ.3.1-4-02  กพศ.3.1-4-03  กพศ.3.1-5-01  กพศ.3.1-5-02 
กพศ.3.1-5-03  กพศ.3.1-5-04  กพศ.3.1-5-05  กพศ.3.1-5-06  กพศ.3.1-5-07 
กพศ.3.1-5-08  กพศ.3.1-5-09  กพศ.3.1-6-01  กพศ.3.1-6-02  กพศ.3.1-6-03 
กพศ.3.1-7-01  กพศ.3.1-7-02  กพศ.3.1-8-01  กพศ.3.1-8-02  กพศ.3.1-8-03 


ตัวบ่งชี้ที่3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

กพศ.3.2-1-01  กพศ.3.2-1-02  กพศ.3.2-1-03  กพศ.3.2-2-01  กพศ.3.2-2-02 
กพศ.3.2-2-03  กพศ.3.2-2-04  กพศ.3.2-2-05  กพศ.3.2-3-01  กพศ.3.2-3-02 
กพศ.3.2-4-01         


ตัวบ่งชี้ที่10.1 การบริการจัดการสถานการศึกษา 3 ดี (3D)

กพศ.10.1-01  กพศ.10.1-1-02  กพศ.10.1-2-03  กพศ.10.1-2-04  กพศ.10.1-2-05 
กพศ.10.1-2-06  กพศ.10.1-2-07  กพศ.10.1-2-08  กพศ.10.1-2-09  กพศ.10.1-2-10 
กพศ.10.1-2-11  กพศ.10.1-2-12  กพศ.10.1-2-13  กพศ.10.1-2-14  กพศ.10.1-2-15 
กพศ.10.1-2-16  กพศ.10.1-2-17  กพศ.10.1-2-18  กพศ.10.1-2-19  กพศ.10.1-2-20 


ตัวบ่งชี้ที่10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรมตาม
                        คุณลักษณะที่พึงประสงค์


กพศ.10.2.1-01  กพศ.10.2.1-02  กพศ.10.2.1-03  กพศ.10.2.2-01  กพศ.10.2.2-02 
กพศ.10.2.2.-03  กพศ.10.2.2-04  กพศ.10.2.2.-05  กพศ.10.2.2-06  กพศ.10.2.2-07 
กพศ.10.2.2-08  กพศ.10.2.2-09  กพศ.10.2.2-10  กพศ.10.2.2-11  กพศ.10.2.2-12 
กพศ.10.2.2-13  กพศ.10.2.2-14  กพศ.10.2.3-01  กพศ.10.2.3-02  กพศ.10.2.3-03 
กพศ.10.2.3-04  กพศ.10.2.3-05       

การให้บริการนักศึกษาทั่วไป
 เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย
 ระบบทะเบียนออนไลน์
 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
 ปฏิทินการศึกษา 2553
 ระบบประชาสัมพันธ์
 ระบบเครือข่ายไร้สาย
 เว็บบอร์ดแจ้งข่าวการรับน้องใหม่
 เว็บบอร์ดศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ระบบภาวะมีงานทำของบัณฑิต
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 งานกองทุนให้เปล่า
 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
 งานส่งเสริมวินัยนักศึกษา
 งานบริการให้คำปรึกษานักศึกษา
 งานบริการจัดหางาน(สมัครงาน)
 งานนักศึกษาวิชาทหาร
 งานบริการห้องพยาบาล


 ระบบสารสนเทศ [FIS]
 e-mail นักศึกษา
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่(เก่า)
 Rmutp Board
 ปฏิทินการประชุม/สัมนา
 ระบบการนำเอกสารขึ้นเว็บไซต์
 ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ระบบแจ้งปัญหาด้าน IT
 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
 สถานีวิทยุ FM 90.75 MHz