หน้าที่และความรับผิดชอบงานบริหารทั่วไป (โดยละเอียด)

1.งานบริหารทั่วไป ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ ธุรการ งานประชาสัมพันธ์ และงานเอกสารการพิมพ์และเผยแพร่ ได้แก่ การรับ - ส่งหนังสือราชการ จัดทำระเบียนหนังสือเข้า - ออก แยกประเภทเรื่อง เวียน จัดเก็บ หนังสือราชการและหนังสือเวียน ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ ติดตามเร่งรัดเรื่องด่วน แจ้งเวียนประกาศ ให้ทราบ และประสานงานการขอให้ใช้รถยนต์ราชการ

2.ดำเนินการเกี่ยวกับงาน เอกสารการพิมพ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการของหน่วยงานทั้งภายในและ ภายนอก โดยจัดทำเอกสารการพิมพ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการทั้งภายในและภายนอก หน่วยงาน อัดสำเนา ถ่ายเอกสาร จัดทำรูปเล่มเอกสารของหน่วยงาน รวมทั้งจัดพิมพ์หนังสืองาน ราชการ

3.ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุและครุภัณฑ์ การจัดซื้อ – จัดจ้าง ดูแล บำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน จัดทำทะเบียนวัสดุและครุภัณฑ์ ตรวจสอบ รายงานและจัดทำค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์

4.ดำเนินการงานบุคลากรในหน่วยงาน ควบคุมและตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรใน หน่วยงาน ควบคุมการลาทุกประเภท และสรุปการลา จัดทำรายงานการลาทุกประเภท ประจำเดือนและ ประจำปี ดูแลการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การทำบัตรข้าราชการ บัตรประกันสังคม บัตรรับรองสิทธิ ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการข้าราชการ - ลูกจ้าง การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน

5.ดำเนินการจัดทำแผน จัดทำคำของบประมาณประจำปีและรายงานผล โดยจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนการปฏิบัติราชการประจำปี และจัดทำแผนปฏิบัติงานตามที่ได้รับการจัดสรรเงิน จัดทำคำของบประมาณ ประจำปีและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สรุปผลการดำเนินงานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณประจำปีและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกวันที่ 10 ของเดือน

6.ดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนทุกไตรมาส โดยการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและรายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน

7.ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพในหน่วยงาน จัดทำกิจกรรม 5 ส จัดทำเอกสาร SOP รายงานผลการ ประเมินตนเอง (SAR) รายงานการควบคุมภายใน และงาน KM.

8.งานติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกิจการโครงการต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงต่อไป

9.งานบริหารทั่วไปและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานจัดเตรียมเอกสาร จัดเตรียมข้อมูลสนับสนุน นัดหมาย ติดต่อประสานงานในการประชุม บันทึกการประชุม งานจัดเอกสารเข้าแฟ้มเสนอ และประสาน งานกับฝ่ายต่าง ๆ ในหน่วยงาน เพื่อร่วมกันทำงานเร่งด่วนเนื่องจากหน่วยงานขาดแคลนกำลังบุคลากร


การให้บริการนักศึกษาทั่วไป
 เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย
 ระบบทะเบียนออนไลน์
 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
 ปฏิทินการศึกษา 2553
 ระบบประชาสัมพันธ์
 ระบบเครือข่ายไร้สาย
 เว็บบอร์ดแจ้งข่าวการรับน้องใหม่
 เว็บบอร์ดศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ระบบภาวะมีงานทำของบัณฑิต
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 งานกองทุนให้เปล่า
 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
 งานส่งเสริมวินัยนักศึกษา
 งานบริการให้คำปรึกษานักศึกษา
 งานบริการจัดหางาน(สมัครงาน)
 งานนักศึกษาวิชาทหาร
 งานบริการห้องพยาบาล


 ระบบสารสนเทศ [FIS]
 e-mail นักศึกษา
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่(เก่า)
 Rmutp Board
 ปฏิทินการประชุม/สัมนา
 ระบบการนำเอกสารขึ้นเว็บไซต์
 ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ระบบแจ้งปัญหาด้าน IT
 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
 สถานีวิทยุ FM 90.75 MHz