หน้าที่และความรับผิดชอบงานส่งเสริมงานกิจกรรมของนักศึกษา(โดยละเอียด)

1. ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมงานกิจกรรมของนักศึกษา โดยส่งเสริมคุณลักษณะของผู้นำ การทำงานเป็นทีม การส่งเสริมระบบประชาธิปไตย การบริหารจัดการ การให้บริการและการมีส่วนร่วมต่อสังคมในรูปของ องค์การนักศึกษา หรือสภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรมและกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ งานเฉพาะกิจอื่น ๆ

- จัดทำแผนพัฒนา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานกิจกรรมนักศึกษา

- จัดทำ จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนงานกิจกรรมนักศึกษาทั้งจากในระบบและนอกระบบ

2.ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ทั้งภายในและภายนอก และส่งเสริมพัฒนาสุขภาพ อนามัย ความสามารถพิเศษ และความเป็นเลิศเฉพาะด้านการกีฬา และส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ และพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย

3.ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาวินัย และบุคลิกภาพนักศึกษา

- ส่งเสริมและดำเนินงานเพื่อการพัฒนาสุขภาพ อนามัย การพัฒนาความสามารถพิเศษ และความเป็นเลิศ เฉพาะทางด้านการกีฬา

- จัดทำแผนพัฒนา กำหนดมาตรการสร้างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและหลักเกณฑ์ใช้สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา และจัดหางบประมาณสนับสนุน งานกิจกรรมนักศึกษาทั้งจากในระบบและนอกระบบ

- จัดหา ดำเนินการ ควบคุม กำกับดูแลเกี่ยวกับสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกขององค์การ สโมสร ชมรม ห้องพิธีทางศาสนา สนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา และอื่น ๆ

4.ดำเนินการเกี่ยวกับงานนักศึกษาสัมพันธ์และงานศิษย์เก่าสัมพันธ์

- ดำเนินการเกี่ยวกับงานักศึกษาสัมพันธ์ โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬานักศึกษาทั้งภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล และประสานงานกับมหาวิทยาลัยอื่น เพื่อร่วมจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

- พัฒนานักกีฬาที่มีความสามารถพิเศษ ได้ร่วมแข่งขันกีฬาระดับประเทศ ระดับนานาชาติ ประสานงานในการจัด กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม หรือประสานงานกับมหาวิทยาลัยอื่นในการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ประสบภัยต่าง ๆ

- ดำเนินการเกี่ยวกับงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยประสานงานในการจัดกิจกรรมการดำเนินงานศิษย์เก่าสัมพันธ์

5.ดำเนินเกี่ยวกับงานเฉพาะกิจและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร


การให้บริการนักศึกษาทั่วไป
 เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย
 ระบบทะเบียนออนไลน์
 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
 ปฏิทินการศึกษา 2553
 ระบบประชาสัมพันธ์
 ระบบเครือข่ายไร้สาย
 เว็บบอร์ดแจ้งข่าวการรับน้องใหม่
 เว็บบอร์ดศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ระบบภาวะมีงานทำของบัณฑิต
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 งานกองทุนให้เปล่า
 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
 งานส่งเสริมวินัยนักศึกษา
 งานบริการให้คำปรึกษานักศึกษา
 งานบริการจัดหางาน(สมัครงาน)
 งานนักศึกษาวิชาทหาร
 งานบริการห้องพยาบาล


 ระบบสารสนเทศ [FIS]
 e-mail นักศึกษา
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่(เก่า)
 Rmutp Board
 ปฏิทินการประชุม/สัมนา
 ระบบการนำเอกสารขึ้นเว็บไซต์
 ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ระบบแจ้งปัญหาด้าน IT
 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
 สถานีวิทยุ FM 90.75 MHz