หน้าที่และความรับผิดชอบงานสวัสดิการบริการนักศึกษา(โดยละเอียด)

1.งานกองทุนกู้ยืม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และทุนการศึกษาของ ภาคเอกชน มูลนิธิต่าง ๆ

1.1 ประสานงาน แสวงหาแหล่งทุนใหม่ เพื่อเป็นทุนให้นักศึกษา ทั้งทุนแบบให้เปล่าและทุนที่ต้องชดใช้

1.2 เก็บประวัติการได้รับทุนทุกประเภทของนักศึกษา

1.3 ดำเนินการบันทึกฐานข้อมูลกองทุน กยศ.

1.4 ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของทุนในกรณีการให้ทุนแบบมีเงื่อนไข

1.5 จัดทำรายงานสถานภาพการจัดการศึกษา (University Profile) ร่วมกับ สกอ. จัดส่งข้อมูลที่จำเป็นให้กับกองทุนตามที่ร้องขอ

1.6 รวบรวมหลักฐานประกอบการกู้ส่งกองทุน ศึกษา วิจัย พฤติกรรมของนักศึกษาที่กู้เงินเรียน สภาพจิตใจ สังคม ผลกระทบ ด้านการเรียน กรณีมีหนี้ภาระผูกพันอนาคต สภาพครอบครัว กับนักศึกษาที่ไม่กู้เงิน

2.งานจัดหางานทำระหว่างเรียน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ปฏิบัติเกี่ยวกับงาน จัดหางานทำระหว่างเรียน

2.1 บริการจัดหางานพิเศษ (Part Time Job) เพื่อสร้างรายได้ให้แก่นักศึกษาระหว่างเรียนและปิดภาคเรียน เป็นการแบ่งเบาภาระ ด้านการเงินของครอบครัว พร้อมทั้งให้นักศึกษาได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และฝึกสร้างประสบการณ์ให้กับตนเอง

2.2 ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยในการสร้างงานให้นักศึกษา เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้ ระหว่างเรียนของนักศึกษา

2.3 ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือแสวงหาแหล่งทุนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา มีงานทำและมีรายได้ระหว่างเรียน

2.4 วิเคราะห์ปัญหาการทำงานระหว่างเรียน

2.5 ศึกษาผลกระทบการทำงานระหว่างเรียนของนักศึกษา

2.6 ปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

3.งานด้านทหารและรักษาดินแดน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านทหารและรักษาดินแดน

3.1 การดำเนินการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารเพื่อลาศึกษาต่อ

3.2 การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

3.3 การขอผ่อนผันการระดมพลหรือความพรั่งพร้อมในการเรียกพล

3.3 ดำเนินการจัดการเรียนวิชาทหาร อาทิเช่น การประสานงานกับกรมรักษาดินแดน การประชุมต่าง ๆ

4.งานศูนย์พยาบาล และศูนย์นันทนาการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและปฏิบัติเกี่ยวกับงานศูนย์ปฐมพยาบาล

4.1 ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการส่งต่อผู้ป่วย

4.2 จัดหาแพทย์มาให้บริการตรวจรักษา พร้อมทั้งบริการจ่ายยาและเวชภัณฑ์ตามการรักษาของแพทย์

4.3 ดำเนินการจัดหาสถานพยาบาลและดำเนินการตรวจโรคนักศึกษาตามขั้นตอน

4.4 ควบคุมดูแลการใช้ยาและดำเนินการจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้มีใช้อย่างเพียงพอตลอดปีการศึกษา

4.5 จัดเตรียมกระเป๋ายา ชุดยาและเวชภัณฑ์แก่คณะและหน่วยงานต่าง ๆ

4.6 ประสานงานกับสภากาชาดไทยและดำเนินการบริจาคโลหิตอย่างปีละ 1 – 2 ครั้ง

4.7 ให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านร่างกายและจิตใจในด้านต่าง ๆ สร้างเสริมกำลังใจ เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดการ กับปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

4.8 เผยแพร่ความรู้ด้านสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพและอนามัย

4.9 จัดทำระเบียบประวัตินักศึกษาและบุคลากรที่มาใช้บริการ

5. งานศูนย์นันทนาการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และปฏิบัติเกี่ยวกับงานศูนย์นันทนาการ

5.1 ให้บริการทางด้านนันทนาการ จัดหาอุปกรณ์ เครื่องกีฬา

5.2 ทำทะเบียนสมาชิกผู้ที่มาใช้บริการทางด้านนันทนาการ

5.3 ทำนุบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องกีฬา ให้ใช้งานได้อยู่เสมอ

5.4 ศึกษา วิจัยพฤติกรรมการมาใช้บริการ เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ได้มาตรฐาน

6. การจัดประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ ศึกษา วิเคราะห์ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การจัดประกันอุบัติ เหตุและประกันสุขภาพให้นักศึกษา

6.1 ดำเนินการจัดบริการการประกันอุบัติเหตุให้นักศึกษา

6.2 ติดต่อประสานงานกับบริษัทประกัน ดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือกรณีมี ปัญหาด้านสุขภาพ

6.3 จัดทำเอกสาร เก็บประวัติการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ วิจัยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของนักศึกษา

7. งานด้านร้านสวัสดิการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และปฏิบัติงานด้าน ร้านค้าสวัสดิการ

7.1 ประสานงานร่วมกับคณะต่าง ๆ กำหนดระเบียบมาตรฐานร้านค้าสวัสดิการ การขอจัดตั้งหรือยกเลิกสัญญา

7.2 จัดหาและกำกับดูแลร้านค้าสวัสดิการให้เพียงพอต่อนักศึกษาและบุคลากร

7.3 ศึกษา วิจัย พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ เพื่อหาแนววางปรับปรุงและพัฒนา เพื่อให้เป็นแหล่งรายได้ของ มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง

8.งานสารสนเทศกิจการนักศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบระบบฐานข้อมูลเพื่อสารสนเทศกิจการ นักศึกษา

8.1 จัดทำเว๊ปไซด์ประชาสัมพันธ์งานกิจการนักศึกษา ทำนุบำรุงรักษา และดูแลระบบฐานข้อมูลให้มี เสถียรภาพ

8.2 ประสานและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศกิจการนักศึกษากับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

8.3 วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงพัฒนาระบบงานระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง


การให้บริการนักศึกษาทั่วไป
 เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย
 ระบบทะเบียนออนไลน์
 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
 ปฏิทินการศึกษา 2553
 ระบบประชาสัมพันธ์
 ระบบเครือข่ายไร้สาย
 เว็บบอร์ดแจ้งข่าวการรับน้องใหม่
 เว็บบอร์ดศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ระบบภาวะมีงานทำของบัณฑิต
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 งานกองทุนให้เปล่า
 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
 งานส่งเสริมวินัยนักศึกษา
 งานบริการให้คำปรึกษานักศึกษา
 งานบริการจัดหางาน(สมัครงาน)
 งานนักศึกษาวิชาทหาร
 งานบริการห้องพยาบาล


 ระบบสารสนเทศ [FIS]
 e-mail นักศึกษา
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่(เก่า)
 Rmutp Board
 ปฏิทินการประชุม/สัมนา
 ระบบการนำเอกสารขึ้นเว็บไซต์
 ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ระบบแจ้งปัญหาด้าน IT
 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
 สถานีวิทยุ FM 90.75 MHz