หน้าที่และความรับผิดชอบงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ(โดยละเอียด)

1. งานแนะแนวการศึกษา

1.1 ศึกษารวบรวมข้อมูลการจัดการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน คุณสมบัติของผู้เรียนที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

1.2 จัดทำแผนงาน / โครงการ / คำของบประมาณประจำปี

1.3 เพื่อจัดทำคู่มือแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1.4 จัดส่งคู่มือต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไปยังสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย

1.5 จัดทำบอร์ดนิทรรศการ ให้มีความทันสมัย และเสนอข้อมูลการศึกษาที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

1.6 ทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา แนวทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นระยะ

1.7 ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และสถาบันการศึกษา ในการจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา เช่น งานตลาดนัดหลักสูตร อุดมศึกษา สัปดาห์แนะแนวการศึกษา งานมหกรรมอุดมศึกษา

1.8 ประสานงานให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการเป็นวิทยากร แนะแนวการศึกษาและจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาอาชีพ

1.9 สนับสนุนการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2.0 ติดตาม / ประเมินผล / รายงานผลการดำเนินงาน

2. งานบริการให้การปรึกษาทางจิตวิทยา

2.1 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์การให้การปรึกษาทางจิตวิทยา กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย หลักสูตร การเรียนการสอน พร้อมทั้งวิธีการ วัดผล เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการให้คำปรึกษา บริการให้การปรึกษาแก่นักศึกษา เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม

2.2 จัดทำแผนงาน / โครงการ / คำของบประมาณประจำปี

2.3 ประสานงานเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / นักศึกษา

2.4 ติดตามผลการให้การปรึกษาจากนักศึกษาที่มาขอใช้บริการประสานกับบุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือ นักศึกษา ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาของนักศึกษาร่วมกับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง

2.5 บริการทดสอบจิตวิทยาให้แก่นักศึกษาแปลผลและวิเคราะห์ผลแจ้งนักศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง จัดหา พัฒนาแบบ ทดสอบและแบบสำรวจที่เหมาะสมกับนักศึกษา

2.6 สนับสนุนระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษาประสานให้ความร่วมมือกับอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคณะ ในการช่วยเหลือและ พัฒนานักศึกษา

2.7 จัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน ให้ความร่วมมือประสานกับคณะในการจัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา เทคนิค และทักษะในการให้การปรึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง

2.8 ติดตาม / ประเมินผล / รายงานผลการดำเนินงาน

3. งานบริการสารสนเทศการศึกษาและอาชีพ

3.1 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์งานบริการสารสนเทศการศึกษาและอาชีพที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษาโดยจัดเป็นห้องสมุด อาชีพ

3.2 จัดทำแผนงาน / โครงการ / คำของบประมาณประจำปี

3.3 จัดนิทรรศการและจัดทำเว็ปไซด์ประชาสัมพันธ์งานพัฒนานักศึกษา ทำนุบำรุงรักษา ดูแลระบบฐานข้อมูลให้มี ความเสถียรภาพทันสมัยอยู่เสมอ

3.4 ติดตาม / ประเมินผล / รายงานผลการดำเนินงาน

4.งานติดตามผู้สำเร็จการศึกษา

4.1 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ งานติดตามผู้สำเร็จการศึกษา

4.2 จัดทำแผนงาน / โครงการ / คำของบประมาณประจำปี

4.3 สำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในด้านต่าง ๆ

4.4 สร้างและพัฒนาเครื่องมือในการเก็บข้อมูล

4.5 วางแผนและดำเนินการเก็บข้อมูล

4.6 ติดตาม / ประเมินผล / รายงานผลการดำเนินงาน

5.งานบริการวิชาการและอบรมพัฒนานักศึกษา

5.1 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์งานบริการวิชาการและอบรมพัฒนานักศึกษา

5.2 จัดทำแผนงาน / โครงการ / คำของบประมาณประจำปี

5.3 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข และประสบ ความสำเร็จในการเรียน

5.4 จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาในปีสุดท้ายเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกสู่สังคมภายนอก

5.5 ศึกษารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อจัดทำหนังสือปฐมนิเทศและหนังสือปัจฉิมนิเทศ

5.6 สำรวจความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษาเพื่อจัดอบรมพัฒนานักศึกษา จัดฝึกอบรมเทคนิคทาง จิตวิทยาในการพัฒนาตนเอง เช่น พัฒนาบุคลิกภาพมารยาทในสังคม ทักษะการให้คำปรึกษา

5.7 ติดตาม / ประเมินผล / รายงานผลการดำเนินงาน

6.งานบริการจัดหางานและเสริมประสบการณ์อาชีพ

6.1 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์งานบริการจัดหางานและเสริมประสบการณ์อาชีพ

6.2 จัดทำแผนงาน / โครงการ / คำของบประมาณประจำปี

6.3 จัดงานนัดพบสถานประกอบการทุกปีการศึกษา

6.4 จัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการจัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงานให้กับนักศึกษา จัดทำข้อมูล นักศึกษาที่ประสงค์จะทำงาน

6.5 ติดตาม / ประเมินผล / รายงานผลการดำเนินงาน


การให้บริการนักศึกษาทั่วไป
 เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย
 ระบบทะเบียนออนไลน์
 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
 ปฏิทินการศึกษา 2553
 ระบบประชาสัมพันธ์
 ระบบเครือข่ายไร้สาย
 เว็บบอร์ดแจ้งข่าวการรับน้องใหม่
 เว็บบอร์ดศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ระบบภาวะมีงานทำของบัณฑิต
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 งานกองทุนให้เปล่า
 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
 งานส่งเสริมวินัยนักศึกษา
 งานบริการให้คำปรึกษานักศึกษา
 งานบริการจัดหางาน(สมัครงาน)
 งานนักศึกษาวิชาทหาร
 งานบริการห้องพยาบาล


 ระบบสารสนเทศ [FIS]
 e-mail นักศึกษา
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่(เก่า)
 Rmutp Board
 ปฏิทินการประชุม/สัมนา
 ระบบการนำเอกสารขึ้นเว็บไซต์
 ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ระบบแจ้งปัญหาด้าน IT
 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
 สถานีวิทยุ FM 90.75 MHz