หน้าที่และความรับผิดชอบงานส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา(โดยละเอียด)

1.งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและบุคลิกภาพ

1.1 งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา

- ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา - จัดทำแผนงาน/โครงการ/คำของบประมาณประจำปี - ส่งเสริมและประสานงานกับคณะในสังกัดด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษา - ส่งเสริมและประสานงานให้นักศึกษามีกิจกรรมที่แสดงออกถึงการมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี เช่น โครงการค่ายกิจกรรม เทเหล้า เผาบุหรี่ ทำดีเพื่อพ่อ โครงการค่ายอาสา “ห้องสมุดเพื่อน้อง” เป็นต้น - จัดฝึกอบรมด้านการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมให้แก่นักศึกษา เช่น โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มพลังใจให้พลังจิต เป็นต้น - จัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงการมีคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เช่น การคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น ด้าน คุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น - ติดตาม/ประเมินผล/รายงานผลการดำเนินงาน

1.2 งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา

- สำรวจความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดอบรมพัฒนานักศึกษาด้านบุคลิกภาพ - จัดทำแผนงาน/โครงการ/คำของบประมาณประจำปีในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา - จัดบรรยายพิเศษและจัดอบรมนักศึกษาด้านเทคนิคจิตวิทยาในการพัฒนาตนเองและเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ เหมาะสมได้แก่ การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาท ทางสังคม การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีคุณภาพ การมีค่านิยมที่ ถูกต้องหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการรักและเห็นคุณค่าในตนเอง โครงการอบรม แกนนำนักศึกษา “ปฏิบัติตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงฯ” เป็นต้น - ติดตาม/ประเมินผล/รายงานผลการดำเนินงาน - ส่งเสริมและประสานงานให้นักศึกษามีกิจกรรมที่แสดงออกถึงการมีบุคลิกภาพที่ดี เช่น การประกวดมารยาทไทย การให้รางวัลแก่นักศึกษาผู้แต่งกายถูกระเบียบ เป็นต้น

2.งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษา

2.1 งานส่งเสริมและประสานงานด้านการรณรงค์ป้องกันเอดส์และสารเสพติด

- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และสำรวจสภาพปัญหาเอดส์ และสารเสพติดของประเทศไทย และทั่วโลก - ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการจัดทำแผนงาน / โครงการ/งบประมาณให้สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาล - จัดทำแผนปฏิบัติงานในการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันเอดส์และสารเสพติด ในสถานศึกษา - ประสานงานและจัดอบรมผู้นำนักศึกษาเพื่อป้องกันเอดส์และต่อต้านสารเสพติดในสถานศึกษาตามงบประมาณที่ได้รับ - ประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์กับภาครัฐและภาคเอกชน ในโอกาสต่าง ๆ - ประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆ - ให้ความร่วมมือ และประสานงานในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการรณรงค์ป้องกันเอดส์และสารเสพติด ในภาพรวมเพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.2 งานส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

- ศึกษาและวิเคราะห์ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมด้าน การศึกษาของ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส - สำรวจข้อมูลนักศึกษาผู้พิการของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา - วางแผนการปฏิบัติงานส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของคนพิการและผู้ด้อยโอกาส - ประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม - ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดกรณีขอยกเว้นค่าเล่าเรียนให้แก่นักศึกษาผู้พิการ - ติดตาม / ประเมินผล/รายงานผลการดำเนินงาน

3.งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

- ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย - จัดทำแผน/โครงการ/คำของบประมาณประจำปี ในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา - จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เช่น โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศของนักศึกษา “ เพชรราชมงคล” โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณลักษณะพึงประสงค์ เป็นต้น - จัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาโดยต่อเนื่องตามวาระและโอกาสต่าง ๆ - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาองค์กร ชุมชน และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เช่น โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง เป็นต้น - ติดตามและประเมินผลโครงการ - รายงานผลการดำเนินงาน

4.งานความร่วมมือกับองค์กรภายนอก

4.1 ประสานงานโครงการในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เช่น - โครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน - โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา - โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษให้มีวิสัยทัศน์ - โครงการเปิดโลกทัศน์ฯ นักศึกษาเพื่อความเป็นสากล - การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา - โครงการอาสาสมัครพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน / ชุมชน (SML) - โครงการนิสิตนักศึกษา รณรงค์ให้ประชาชนใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยด้านจราจร - โครงการนิสิตนักศึกษาอาสาคุ้มครองผู้บริโภค


การให้บริการนักศึกษาทั่วไป
 เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย
 ระบบทะเบียนออนไลน์
 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
 ปฏิทินการศึกษา 2553
 ระบบประชาสัมพันธ์
 ระบบเครือข่ายไร้สาย
 เว็บบอร์ดแจ้งข่าวการรับน้องใหม่
 เว็บบอร์ดศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ระบบภาวะมีงานทำของบัณฑิต
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 งานกองทุนให้เปล่า
 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
 งานส่งเสริมวินัยนักศึกษา
 งานบริการให้คำปรึกษานักศึกษา
 งานบริการจัดหางาน(สมัครงาน)
 งานนักศึกษาวิชาทหาร
 งานบริการห้องพยาบาล


 ระบบสารสนเทศ [FIS]
 e-mail นักศึกษา
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่(เก่า)
 Rmutp Board
 ปฏิทินการประชุม/สัมนา
 ระบบการนำเอกสารขึ้นเว็บไซต์
 ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ระบบแจ้งปัญหาด้าน IT
 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
 สถานีวิทยุ FM 90.75 MHz