หลักฐานประกอบพิจารณาการยื่นแบบขอกู้ / การค้ำประกัน

1.รูปถ่ายของผู้ยื่นขอกู้ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2.สำเนาเอกสารต่อไปนี้

2.1เอกสารขอผู้ยื่นขอกู้

- สำเนาทะเบียนบ้าน

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.2เอกสารของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง และผู้รับรองรายได้

- สำเนาทะเบียนบ้าน

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)

3.หนังสือรับรองเงินเดือนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

4.หนังสือรับรองรายได้และฐานะของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

5.หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรือาจารย์ที่ปรึกษา

6.แผนผังแสดงที่ตั้งอาศัยบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

7.ใบแสดงผลการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา

8.ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันมิใช่ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองต้องแนบเอกสารของผู้ค้ำประกันเพิ่มเติม ดังนี้

8.1 สำเนาทะเบียน

8.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

8.3 สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)

8.4 หนังสือรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้และฐานะ

9.สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ

หากมีหลักฐานตามข้อ 3. แล้วไม่ต้องมีหลักฐานตามข้อ 4. และหากเอกสารไม่ครบถ้วน จะมีผลให้พิจารณาอนุมัติกู้ยืมล่าช้า


การให้บริการนักศึกษาทั่วไป
 เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย
 ระบบทะเบียนออนไลน์
 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
 ปฏิทินการศึกษา 2553
 ระบบประชาสัมพันธ์
 ระบบเครือข่ายไร้สาย
 เว็บบอร์ดแจ้งข่าวการรับน้องใหม่
 เว็บบอร์ดศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ระบบภาวะมีงานทำของบัณฑิต
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 งานกองทุนให้เปล่า
 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
 งานส่งเสริมวินัยนักศึกษา
 งานบริการให้คำปรึกษานักศึกษา
 งานบริการจัดหางาน(สมัครงาน)
 งานนักศึกษาวิชาทหาร
 งานบริการห้องพยาบาล


 ระบบสารสนเทศ [FIS]
 e-mail นักศึกษา
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่(เก่า)
 Rmutp Board
 ปฏิทินการประชุม/สัมนา
 ระบบการนำเอกสารขึ้นเว็บไซต์
 ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ระบบแจ้งปัญหาด้าน IT
 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
 สถานีวิทยุ FM 90.75 MHz