อัตราดอกเบี้ย

1.ผู้กู้ต้องชำระเงินกู้ยืมคืนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษามาแล้ว 2 ปี

2.จำนวนเงินต้นที่ต้องชำระคืน คือจำนวนเงินที่ผู้ยืมได้รับจริงทั้งในส่วนที่จ่ายเข้าบัญชีสถาบันและบัญชีของผู้กู้ยืมผู้กู้ยืม จึงควรตรวจสอบจากรายการในสมุดคู่ฝาก หรือใบรับชำระหนี้ที่ได้รับจากสาขา

3.วันเริ่มชำระคืนเงินงวดแรก คือ ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม หลังจากครบระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี

4.ผู้กู้ยืมสามารถชำระเงินยืมคืนก่อนกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วนได้ และหากชำระในช่วงระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปีผู้กู้ยืมไม่ต้องเสียดอกเบี้ย

5.อัตราการผ่อนชำระเงินต้น

ปีที่ชำระ จำนวนร้อยละของเงินกู้ทั้งหมด ปีที่ชำระ จำนวนร้อยละของเงินกู้ทั้งหมด ปีที่ชำระ จำนวนร้อยละของเงินกู้ทั้งหมด
ปีที่ 1 1.5 ปีที่ 6 4.5 ปีที่11 9.0
ปีที่ 2 2.5 ปีที่ 7 5.0 ปีที่12 10.0
ปีที่3 3.0 ปีที่ 8 6.0 ปีที่ 13 11.0
ปีที่ 4 3.5 ปีที่ 9 7.0 ปีที่ 14 12.0
ปีที่ 5 4.0 ปีที่ 10 8.0 ปีที่ 15 13.0
  รวม 100%

การให้บริการนักศึกษาทั่วไป
 เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย
 ระบบทะเบียนออนไลน์
 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
 ปฏิทินการศึกษา 2553
 ระบบประชาสัมพันธ์
 ระบบเครือข่ายไร้สาย
 เว็บบอร์ดแจ้งข่าวการรับน้องใหม่
 เว็บบอร์ดศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ระบบภาวะมีงานทำของบัณฑิต
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 งานกองทุนให้เปล่า
 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
 งานส่งเสริมวินัยนักศึกษา
 งานบริการให้คำปรึกษานักศึกษา
 งานบริการจัดหางาน(สมัครงาน)
 งานนักศึกษาวิชาทหาร
 งานบริการห้องพยาบาล


 ระบบสารสนเทศ [FIS]
 e-mail นักศึกษา
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่(เก่า)
 Rmutp Board
 ปฏิทินการประชุม/สัมนา
 ระบบการนำเอกสารขึ้นเว็บไซต์
 ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ระบบแจ้งปัญหาด้าน IT
 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
 สถานีวิทยุ FM 90.75 MHz