มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เห็นสมควรให้กำหนดเครื่องแบบ เครื่องแต่งกายนักศึกษาให้มีความเหมาะสมเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีต่อตนเอง เพื่อให้การแต่งกายของนักศึกษามีความเหมาะสม จึงขอประกาศการแต่งกายของนักศึกษา ดังต่อไปนี้

เครื่องแต่งกายแบบปกติ

นักศึกษาชาย ให้แต่งกายดังนี้

เสื้อเชิ้ตสีขาว แขนสั้นเพียงข้อศอก ปลายแขนปล่อยตรง ไม่ผ่าปลายแขนหรือแขนยาวถึงข้อมือ ไม่พับปลายแขน ไม่รัดรูปและไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตรงโดยตลอด ติดกระดุม 5 เม็ด มีกระเป๋าขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อเบื้องซ้าย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอ สำหรับให้กางเกงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย

กางเกงขายาว แบบสากลทรงสุภาพไม่รัดรูปไม่หลวมเกินไป มีหูเข็มขัด เย็บด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง ไม่พับปลายขา ปลายขากว้างไม่เกิน 25 เซนติเมตร และไม่น้อยกว่า 17 เซนติเมตร ผ้าเนื้อเรียบไม่มีลวดลาย สีกรมท่า สีดำ หรือสีเทาเข้ม ห้ามใส่กางเกงทรงยีนส์ กางเกงผ้ายีนส์ทุกชนิด

เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดมีลายดุนนูน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ถุงเท้าสีดำ หรือสีที่กลมกลืนกับรองเท้า ไม่มีลวดลาย

ทรงผมแบบสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะ ห้ามทำสีผม หากเป็นกรณีข้อกำหนดของศาสนาให้นักศึกษาไว้หนวด หรือไว้เคราได้แล้วแต่กรณี

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชาย ให้แต่งกายดังนี้

ให้ผูกเนคไทกลัดเข็มติดเนคไทตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยแบบเนคไทตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด


นักศึกษาหญิง ให้แต่งกายดังนี้

เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย ผ่าหน้าแบบเรียบไม่มีสาบด้านหลังไม่รัดรูป ไม่หลวมเกินไป ไม่บางเกินสมควร แขนสั้นเพียงข้อศอก ปลายแขนปล่อยตรง ไม่ผ่าปลายแขน ติดกระดุมสีเงินลายดุนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสำหรับให้กระโปรงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย

เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดบนอกเสื้อเบื้องซ้าย

กระโปรงทรงสุภาพ ไม่รัดรูป ผ้าสีกรมท่า สีดำ สีเทาเข้มไม่มีลวดลายยาวกลุมเข่า ห้ามสวมกระโปรงยีนส์ทุกชนิด ห้ามใส่กางเกง

เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดมีลายดุนนูน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ

ทรงผมแบบสุภาพ ไม่ย้อมหรือโกรกผม ถ้าผมยาวให้รวบผมให้เรียบร้อย


นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หญิง

ให้ใช้กระโปรงจีบรอบ(กระโปรงพลีท) จีบใหญ่ประมาณ 2.5 เซนติเมตร ยาวคลุมเข่าไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร และสวมรองเท้าหุ้มส้นสีขาว ถุงเท้าสั้นสีขาวไม่มีลวดลาย

ให้ใช้ตราสัญลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประกอบเครื่องแบบของนักศึกษาทั้งชายและหญิง ดังต่อไปนี้

เข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย นักศึกษาหญิงใช้กลัดที่อกเสื้อเบื้องซ้ายมีรูปลักษณะรายละเอียด ขนาด และสีดังนี้

ความสูงของเครื่องหมาย 3.5 เซนติเมตร

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทำด้วยโลหะสลักดุนหรือปั๊มนูนสีทอง

สี “ส่วนพื้นของพระราชลัญจกรและดอกบัว” ลงยาสีน้ำเงิน “ส่วนพื้นของชื่อมหาวิทยาลัย” ลงยาสีขาว

เข็มกลัดเนคไท ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ทำด้วยโลหะลายดุนนูนชุบสีทองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.9 เซนติเมตร ส่วนพื้นของพระราชลัญจกรและดอกบัวลงยาสีน้ำเงิน พื้นของชื่อมหาวิทยาลัยลงยาสีขาว

หัวเข็มขัดมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชาย – หญิง มีรูปลักษณะขนาดและสีดังนี้ หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะทองแดงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 4.2 เซนติเมตร ยาว 5.9 เซนติเมตร มีขอบกว้าง 0.2 เซนติเมตร สลักดุนนูนภายในสี่เหลี่ยมเป็นตรารูปวงกลมมีดอกบัว 8 กลีบ ล้อมรอบภายในดอกบัว เป็นตราพระราชลัญจกรด้านล่างมีข้อความ มทร.พระนคร สลักดุนหรือปั๊มนูนบนพื้นเม็ดทราย สีเงินหรือรมดำ

กระดุมเสื้อนักศึกษาหญิง ทำด้วยโลหะชุบสีเงินมีลักษณะกลมมนขอบเกลี้ยงทำเป็นตรารูปวงกลมมีดอกบัว 8 กลีบล้อมรอบ ภายในดอกบัวมีตราพระราชลัญจกรสลักดุนหรือปั๊มนูนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.8 เซนติเมตร

เครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติการของนักศึกษาทุกคณะ ทุกสาขาวิชา เสื้อ แบบและสีตามที่คณะกำหนด การปักเครื่องหมาย ชื่อ …….. สกุล ……..สาขา วิชา……. คณะ…… จะต้องเป็นแบบเดียวกัน ขนาดตัวอักษรจะต้องขนาดเดียวกันทั้งสาขา ข้อความไม่มากเกินไปขนาดเสื้อ แบบทั้งนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง ให้สุภาพเหมาะสม และปลอดภัยตามที่คณะกำหนด

กางเกงให้ใช้ตามแบบการแต่งกายเครื่องแบบปกติชาย

การแต่งชุดปฏิบัติการให้แต่งเฉพาะวันที่มีการเรียนการสอนภาคปฏิบัติเท่านั้น

เครื่องแต่งกายชุดกีฬาทั้งนักศึกษาชายและหญิง ให้แต่งตามแบบและสีที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้แต่งกายชุดกีฬาได้เฉพาะในวัน เวลาที่มีการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา หรือกรณีที่มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษา แต่งชุดนักศึกษาวิชาทหารได้ โดยให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานบัญชาการรักษาดินแดน กระทรวงกลาโหม กำหนด

มหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษาแต่งกายตามข้อกำหนดของศาสนาได้ เครื่องแต่งกายในงานพิธี ให้ยึดถือตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา


การให้บริการนักศึกษาทั่วไป
 เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย
 ระบบทะเบียนออนไลน์
 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
 ปฏิทินการศึกษา 2553
 ระบบประชาสัมพันธ์
 ระบบเครือข่ายไร้สาย
 เว็บบอร์ดแจ้งข่าวการรับน้องใหม่
 เว็บบอร์ดศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ระบบภาวะมีงานทำของบัณฑิต
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 งานกองทุนให้เปล่า
 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
 งานส่งเสริมวินัยนักศึกษา
 งานบริการให้คำปรึกษานักศึกษา
 งานบริการจัดหางาน(สมัครงาน)
 งานนักศึกษาวิชาทหาร
 งานบริการห้องพยาบาล


 ระบบสารสนเทศ [FIS]
 e-mail นักศึกษา
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่(เก่า)
 Rmutp Board
 ปฏิทินการประชุม/สัมนา
 ระบบการนำเอกสารขึ้นเว็บไซต์
 ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ระบบแจ้งปัญหาด้าน IT
 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
 สถานีวิทยุ FM 90.75 MHz